dnes je 20.6.2024

Input:

Zprostředkovatelská smlouva prodej nemovitosti

13.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.17
Zprostředkovatelská smlouva prodej nemovitosti

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Zprostředkovatelská smlouva 
(dále jen "Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Reality Chlad s.r.o.

IČ: 22222222

DIČ: CZ22222222

se sídlem: Praha 9, Letovanská 444, PSČ 199 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6666

zastoupena na základě plné moci paní Monikou Soukenou

(dále jen "Zprostředkovatel“)

a

2. jméno, příjmení: Martina Kalousková

dat. nar. 17. 7. 1972

bytem: Hezovská 1021/18, Praha, Kbely, 197 00

(dále jen "Zájemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2445 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

ZPROSTŘEDKOVATELSKOU SMLOUVU:

I.

Předmět smlouvy

 1. Zprostředkovatel se touto Smlouvou zavazuje obstarat Zájemci za níže uvedených podmínek uzavření kupní smlouvy s třetí osobou – kupujícím (dále jen " Kupující“), na jejímž základě bude za podmínek blíže specifikovaných touto Smlouvou ze Zájemce na Kupujícího převedeno vlastnické právo k níže uvedeným nemovitostem (dále jen "Kupní smlouva“). Za tuto činnost se Zájemce zavazuje uhradit Zprostředkovateli níže specifikovanou odměnu.
 2. Předmětem Kupní smlouvy zmíněné v odst. 1. tohoto článku bude prodej následujících nemovitostí ve vlastnictví Zájemce:
  • pozemek: par.č. 1856 o výměře 900 m2

  • par.č. 1546 o výměře 200 m2

  • vše v k.ú. Šeberov, obec Praha

  • (dále jen "Nemovitosti“).

Kupní smlouva bude uzavřena za těchto Zájemcem požadovaných podmínek:

 1. kupní cena za prodej Nemovitostí činí: 2.350.000,-Kč (dále jen " Kupní cena“),
 2. způsob hrazení kupní ceny: v hotovosti před podpisem Kupní smlouvy do advokátní úschovy nebo prostřednictvím hypotečního úvěru.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti zprostředkovatele:

 1. Zprostředkovatel se zavazuje činit kroky k naplnění účelu této Smlouvy, tj. zejména se zavazuje činit kroky k vyhledání Kupujícího. Za tímto účelem bude prezentovat Nemovitosti na svých webových stránkách, inzerovat je na jiných inzertních serverech, nebo provádět případně i jinou vhodnou propagaci prodeje Nemovitostí.
 2. Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout zájemci veškerý servis spojený s vypracováním návrhu Kupní smlouvy nebo popřípadě o budoucí kupní smlouvě (dále jen "Smlouva budoucí“). Zprostředkovatel také zajistí vypracování případného návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 3. Zprostředkovatel uzavře s Kupujícím smlouvu o rezervaci příležitosti k uzavření Kupní smlouvy se Zájemcem (dále je " Rezervační smlouva“). Na základě Rezervační smlouvy je zprostředkovatel oprávněn vybrat od Kupujícího rezervační zálohu na koupi Nemovitostí. Záloha bude okamžikem uzavření Kupní smlouvy započítána na Kupní cenu Nemovitostí.
 4. Zprostředkovatel musí Zájemce informovat o všech skutečnostech, které mají rozhodující význam pro rozhodování Zájemce o uzavření zprostředkovávané Kupní smlouvy nebo Smlouvy o budoucí.
 5. Zprostředkovatel se zavazuje uhradit veškeré poplatky související s právním servisem (odměnu advokátovi zpracovávajícímu smluvní dokumentaci), advokátní úschovou Kupní ceny, s odhadem nemovitosti pro daň z převodu nemovitosti, s daňovým přiznáním a poplatky související s kolky při podání návrh na vklad vlastnického práva. V případě, že však bude Kupující či Zájemce trvat na jiné než advokátní úschově Kupní ceny, hradí náklady s tím spojené Zájemce, nebo po dohodě též Kupující.
 6. Zprostředkovatel nesmí navrhnout Zájemci uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o smlouvě budoucí s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkovávané Kupní smlouvy řádně a včas splní.

Práva a povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...