dnes je 20.6.2024

Input:

Zmocnění společného zástupce jednajícího za spoluvlastníky garáže

12.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.5
Zmocnění společného zástupce jednajícího za spoluvlastníky garáže

Mgr. Adriana Kvítková

Podle ust. § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), zmocní spoluvlastníci jednotky společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

K jednání za spoluvlastníky jednotky, v tomto případě garáže, je třeba zmocnit jednoho společného zástupce. Zmocnění není podle zákonné dikce nutné udělit v písemné formě, vyjma případu, kdy by byla měněna věcná práva k nemovité věci (např. zřizována věcná břemena či zástavní práva). Písemnou formu zmocnění mohou ovšem předepisovat stanovy, lze ji ovšem doporučit vždy. Podpisy není třeba úředně ověřovat.

Určení společného zástupce může (ale nemusí) být časově omezeno (např. na jeden rok), přičemž obojí bych v listině o určení společného zástupce uvedla s ohledem na předcházení možným sporům.

Společný zástupce může být jak osoba fyzická, tak právnická, uvnitř i vně okruhu spoluvlastníků, tedy společný zástupce nemusí být nutně jeden ze spoluvlastníků.

Společný zástupce pak zastupuje spoluvlastníky vůči společenství, na shromáždění vlastníků a vykonává i další jejich práva, a to např. hlasování na shromáždění, příp. navrhování bodů programu shromáždění, reklamování vyúčtování služeb, komunikaci s výborem společenství, hlasování per rollam apod.

Hlasování v SJM

Uvedené ust. § 1185 odst. 2 NOZ platí i v případě manželů, kteří mají jednotku (podíl na ní) ve společném jmění. Před zvolením společného zástupce celé jednotky (garáže), je potřeba, aby si manželé určili společného zástupce jejich SJM, jelikož mají pouze jeden hlas (váha jejich hlasu není dělitelná). Pokud je společným zástupcem jeden z manželů, udělení písemné plné moci není potřeba. Postačí, když zastupující manžel na shromáždění informuje o svém oprávnění ostatní spoluvlastníky ústně. Dostačujícím projevem zmocnění jednoho manžela lze

Nahrávám...
Nahrávám...