dnes je 23.6.2024

Input:

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.14.2 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

110 00 Praha 10

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) žadatele: Building Invest Group, s.r.o., Pod Břehy 11, Louny, PSČ 342 11, IČ 234123.

Dopisem ze dne 1. 2. 2006 podala naše společnost u Krajského úřadu ........ kraje, odboru životního prostředí a zemědělství žádost o

Varianta I: udělení výjimky ze zákazu v přírodních rezervacích povolovat a umísťovat nové stavby. Věc je vedena pod č.j. 564/2006/Gr. Předmětnou žádost opatřenou podacím razítkem podatelny Krajského úřadu připojuji v příloze.

Varianta II: prošetření podezření ze spáchání správního deliktu, spočívajícího v tom, že společnost Odchov, a.s. vypustila při své podnikatelské činnosti zvláště chráněné živočichy (vipera berus), narozené a odchované v zajetí do volné přírody, bez souhlasu orgánu ochrany přírody, a to z důvodu jejich přemnožení v areálu provozovny uvedené společnosti. Následně zahájil správní orgán dne 18. 2. 2006 správní řízení za účelem prošetření podezření ze spáchání správního deliktu, a to pod č.j. 346/2006-Ju. Sdělení oznámení o zahájení řízení z moci úřední připojuji v příloze.

Krajský úřad však do současné doby ve věci nerozhodl, ačkoliv již uplynuly zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že nelze jiným způsobem dosáhnout nápravy, žádám nadřízený správní orgán, aby ve smyslu § 80 odst. 4 SŘ.

usnesením věc převzal a rozhodl namísto nečinného správního orgánu.

V Praze dne 1. 3. 2017

......................................

Building Invest Group, s.r.o.

Patrik Rosný, jednatel

Příloha: dle textu

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do

Nahrávám...
Nahrávám...