dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor zásad k přípravě a sestavení návrhu rozpočtového výhledu

11.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.10 Vzor zásad k přípravě a sestavení návrhu rozpočtového výhledu

reed

Vzor ke stažení zde

PŘÍJMY

 1. Daňové příjmy
  • v rozpočtovém výhledu bude pro daňové příjmy použit meziroční nárůst 4 % bez ohledu na predikci Ministerstva financí, tato se použije pouze v případě, že bude nižší než 4 % (za všechny druhy daní mimo daně z příjmů právnických osob za obec)

  • v rozpočtovém výhledu se přiměřeně zohlední avizovaný dopad novel daňových zákonů, resp. novely zákona o rozpočtovém určení daní, budou-li k termínu sestavení rozpočtového výhledu známy a zároveň bude vyčíslen jejich dopad do daňových příjmů obcí

  • objem příjmů ze správních a místních poplatků bude proveden odborným odhadem dle předchozích let a v souladu s případnou úpravou zákona o místních poplatcích, resp. v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami obce k místním poplatkům

 2. Nedaňové příjmy
  • objem nedaňových příjmů bude vycházet z uzavřených nájemních smluv, popř. z odborného odhadu inkasa příjmů u opakujících se činností (věcná břemena, příjmy z úroků...)

  • nový dosud nerealizovaný příjem bude do nedaňových příjmů zařazen jen na základě příslušných dokumentů (např. smluv), resp. po jejich schválení orgány obce

 3. Kapitálové příjmy
  • objem kapitálových příjmů bude vycházet z uzavřených kupních smluv a ze schváleného záměru prodejů nemovitostí ve vlastnictví obce

 4. Dotace a převody z účtů hospodářské činnosti (HČ)
  • do návrhu rozpočtového výhledu bude zahrnuta pouze dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a to s meziročním nárůstem, resp. poklesem dle avizovaného vývoje legislativy v oblasti platů a mezd (jedná se o příspěvek na výkon státní správy)

  • objem převodů z účtů HČ (bytové hospodářství, služby...) bude stanoven na základě uzavřených nájemních smluv (resp. smluv o užívání bytu nebo nebytových prostor) v bytových domech a bude činit 60 % z realizovaných příjmů (zbylých 40 % bude použito v hospodářské činnosti, např. k větším opravám bytového fondu)

Výdaje

 1. Běžné výdaje
  • objem "mandatorních" běžných výdajů bude stanoven s meziročním nárůstem, resp. poklesem dle avizovaného vývoje legislativy v oblasti platů a mezd a odměňování a to u výdajů na platy, odměny a pojistné (dle počtu zaměstnanců a uvolněných zastupitelů) a dále na odměny a peněžní dary v souvislosti s výkonem funkce v souladu se zastupitelstvem schválenou výší odměn a peněžních darů

  • objem běžných-provozních výdajů bude stanoven se

Nahrávám...
Nahrávám...