dnes je 27.5.2024

Input:

Vzor volebního řádu pro volby do školské rady

17.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.0.2 Vzor volebního řádu pro volby do školské rady

JUDr. Hana Poláková

Stáhnout vzor

Tabulka


kraj Interní normativní akt volených orgánů krajesměrnice Evidenční číslo 
xxxxx 
Číslo vydání: x 
VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÝCH RAD Účinnost od: xxxxx 
Volební řád pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných J krajemOBSAH:  
ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: 
OŠ  OŠ  Rada kraje  Krajský úřadRadu krajePříspěvkové organizace zřizované krajem  
  
Datum a podpis: Vzor.  Datum a podpis:  Datum a podpis:  

1. Úvod

1.1 Předmět a účel

Kraj podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných krajem (dále jen "škola") tento volební řád. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování jejich výsledků (dále jen "realizace voleb") na základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných krajem (dále jen "zřizovatel"). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy - školské rady.

1.2 Související dokumentace

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Počet členů školské rady v konkrétní základní, střední a vyšší odborné škole stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zvláštním rozhodnutím zřizovatel, který také jmenuje třetinu členů školské rady. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

2.2 Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

2.3 Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

2.4 Kandidátem na člena školské rady (dále také "kandidát") může být každý občan plně svéprávný.

2.5 Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

3. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ

3.1 Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitel školy, ve které bude školská rada působit (dále jen "ředitel školy").

3.2 Ředitel školy je oprávněn přibrat další osoby (dále jen "spoluorganizátor") za účelem zajištění realizace voleb. S přibráním k realizaci voleb musí spoluorganizátor souhlasit. Výkon činností spoluorganizátora je výkonem čestné funkce. O osobě spoluorganizátora nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb a že z pozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb. Ředitel školy a spoluorganizátoři dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly při zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.

3.3 Volby do školské rady jsou ředitelem školy vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.

3.4 Ředitel školy zajišťuje též zveřejnění kandidatur na člena školské rady stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

3.5

Nahrávám...
Nahrávám...