dnes je 26.2.2024

Input:

Vzor vnitřní směrnice ke stanovení odepisování dlouhodobého majetku č. ...

8.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.5 Vzor vnitřní směrnice ke stanovení odepisování dlouhodobého majetku č. ...

red

Vzor ke stažení zde

ODPISOVÝ PLÁN obce XY

Dle schváleného usnesení rady obce č........ ze dne ......... byla přijata tato směrnice ke stanovení odepisování dlouhodobého majetku:

Oddíl I
Úvodní ustanovení

Obsah a forma této směrnice vychází zejména z ustanovení Českého účetního standardu č. 708 (viz níže) a upřesňuje pravidla a principy pro uplatnění odpisů dlouhodobého majetku obce a zároveň slouží jako metodická příručka pro jejich stanovení.

Tato směrnice vychází z následujících právních úprav:

Vzor

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané jednotky a

 • ČÚS č. 708 Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II
Obecná část

Čl. 1
Stanovení zásad pro odepisování dlouhodobého majetku

 1. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se provádějí výhradně dle tohoto schváleného odpisového plánu.
 2. Obec stanoví předpokládanou dobu používání příslušného dlouhodobého majetku. Předpokládanou dobu používání stanoví účetní jednotka v letech.
 3. V případě nabytí dlouhodobého majetku zahajuje obec odpisování od prvního dne následujícího měsíce, po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání.
 4. V případě nově pořízeného použitého dlouhodobého majetku obec sestaví odpisový plán pro zbývající předpokládanou dobu používání.
 5. Odpisy se do účetnictví promítají každý měsíc vždy k poslednímu dni tohoto měsíce.
 6. Způsob odpisování se stanovuje na rovnoměrný, s výjimkami uvedenými v bodě č. 2 Oddíl III.

Oddíl III
Obsahová část

Čl. 2
Odpisový plán

 1. Účetní jednotka stanovuje dobu používání dlouhodobého majetku dle přílohy č. 1 a 2 ČÚS s následujícími výjimkami:

Tabulka


Dlouhodobý hmotný majetek  Stanovená doba
používání v letech 
 
Komunikace kamenné (dlažba)   150   
Budovy a stavby uvedené v příloze číslo 1 této směrnice   140   
Budovy a stavby uvedené v příloze číslo 2 této směrnice   110   
Vodní dílo pro odvodnění   110   
Studny   80   
Kanalizace   90   
Dopravní prostředky – nákladní   18   
Klimatizační zařízení   17   
Dopravní prostředky – osobní   14   
Čerpadla na pohonné hmoty   12   
Sněhové frézy   10   
Sekačky   6   
Počítače   4   
 1. Výkonový způsob odepisování je stanoven u skládky a kotelny na biomasu.

Výpočet odpisu u skládky =

Tabulka


   Vstupní cena skládky      
=   ________________________   x Uložený odpad za rok (v m3)   
   Celk. kapacita skládky (v m3)      

Výpočet odpisu u kotelny =

Tabulka


   Vstupní cena kotelny      
=   ______________________   x Spotřeba paliva za rok (v tunách)   
   Předpokl. spotřeba paliva      
 1. U dlouhodobého nehmotného majetku je stanovená doba používání plně v souladu s přílohou č. 3 Českého účetního standardu č. 708.
 2. Obec odepisuje dlouhodobý majetek z výše ocenění v účetnictví podle § 25 zákona o účetnictví a to jen do výše tohoto ocenění.
 3. U nově pořízeného majetku, jehož předpokládaná doba použitelnosti bude jiná než ta, která je uvedena v Odpisovém plánu, bude doplněn tento druh majetku do přílohy č. 3, která bude obsahovat nově stanovenou dobu používání tohoto majetku v letech.
 4. V této příloze bude rovněž uveden majetek obce, u kterého dojde k technickému zhodnocení s podstatným vlivem na jeho životnost. Za podstatný vliv se považuje 20 % doby životnosti.
 5. U majetku, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání, provede účetní jednotka dopočet oprávek ve výši 40 % stanovené doby užívání.
 6. Za majetek, u kterého není znám okamžik zařazení do užívání, se také považuje majetek, u kterého
Nahrávám...
Nahrávám...