dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí darovací

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3
Vzor – Smlouva o smlouvě budoucí darovací

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smlouva o smlouvě budoucí darovací

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Občanský zákoník")

(dále jen "Smlouva")

Strany

1. František Novák

nar. 12. 5. 1976

bydlištěm V Podluží 546, Nusle, 140 00 Praha 4,

(dále jen "Budoucí dárce")

a

2. Kamila Novák

nar. 14. 5. 2000

bydlištěm Vodičkova 1234, Praha 1, PSČ: 110 00

(dále jen "Budoucí obdarovaný")

(Budoucí dárce a Budoucí obdarovaný dále společně jen "Strany", a každý samostatně jen "Strana")

Vzhledem k tomu, že:

A) Budoucí dárce je výlučným vlastníkem Nemovitostí (jak je tento pojem definován níže) a nositelem práv a povinností vyplývajících z vlastnického práva k Nemovitostem, a má zájem uzavřít za podmínek dále uvedených darovací smlouvu, na základě které přejde na Budoucího obdarovaného bezúplatně vlastnické právo k Nemovitostem

B) Budoucí obdarovaný má v úmyslu s Budoucím dárcem darovací smlouvu v budoucnu, po splnění sjednaných podmínek, uzavřít a na základě ní pak od Budoucího dárce vlastnické právo k Nemovitostem nabýt

uzavírají spolu Strany tuto Smlouvu:

I.
Specifikace nemovitostí

1.1 Budoucí dárce prohlašuje, že je mimo jiné vlastníkem následujících nemovitých věcí – pozemků:

a) pozemku parc. č. st. 1105, o výměře 300 m2,

b) pozemek parc. č. 1245/1, o výměře 1221 m2;

vše v katastrálním území Litovice, obec Hostivice, zapsané na LV 1245 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ (dále jen "Nemovitosti").

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je zejména povinnost Budoucího dárce uzavřít s Budoucím obdarovaným na jeho výzvu darovací smlouvu, na základě které Budoucí dárce daruje Budoucímu obdarovanému Nemovitosti. Dohodnuté znění budoucí kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy (dále jen "Budoucí smlouva").

III.
Uzavření budoucí smlouvy

3.1 Budoucí dárce se tímto zavazuje, že na základě písemné výzvy Budoucího obdarovaného doručené Budoucímu dárci (dále jen "Výzva obdarovaného") uzavře s Budoucím obdarovaným v písemné podobě a listinné formě Budoucí smlouvu, a to za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2 Budoucí obdarovaný je oprávněn doručit Výzvu obdarovaného Budoucímu dárci kdykoliv po dobu deseti (10) let ode dne uzavření této Smlouvy, a to za předpokladu, že v dané době úspěšně ukončí vysokoškolské vzdělání, a to v magisterském studijním programu na libovolné veřejné vysoké škole v České republice. Přílohou Výzvy obdarovaného bude ověřená kopie vysokoškolského diplomu či jiného potvrzení prokazujícího dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ze strany Budoucího obdarovaného a dále pak Budoucí smlouva, jak tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která může být upravena Budoucím obdarovaným pouze, pokud jde o aktualizaci údajů Stran či jiných údajů, které se změnily v průběhu času a je nutné je pro řádné uzavření Budoucí smlouvy aktualizovat, nebo v případě, že je taková úprava nezbytná z důvodu, aby byla Budoucí smlouva v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž uvedené úpravy nemohou mít dopad na podstatu obsahu Budoucí smlouvy.

3.3 Budoucí dárce je povinen s Budoucím obdarovaným uzavřít Budoucí smlouvu ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Výzvy obdarovaného v souladu s touto Smlouvou. V případě, že Budoucí dárce Budoucí smlouvu ve sjednané lhůtě neuzavře, může se Budoucí obdarovaný domáhat, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.

IV.
Povinnosti budoucího dárce

4.1 Budoucí dárce se zavazuje, že po dobu trvání práva na uzavření Budoucí smlouvy nezatíží Nemovitosti bez předchozího písemného souhlasu Budoucího obdarovaného právy třetích osob (zejména právy zástavními, věcnými břemeny, opčními právy, předkupními právy), a to s výjimkou práv zřízených ve prospěch či k tíži Budoucího obdarovaného a s výjimkou užívacích práv k Nemovitostem (nájemních či pachtovních práv) na dobu nepřevyšující jeden rok. Toto právo se sjednává jako právo věcné – zákaz zatížení, a to na dobu 10 let od zápisu tohoto práva do katastru nemovitostí.

4.2 Budoucí dárce se zavazuje plnit si své povinnosti vůči všem třetím osobám i vůči orgánům státní správy a samosprávy tak, aby Nemovitosti nebyly zatíženy právy třetích osob, zejména právy zástavními (např. zástavní práva rozhodnutím správního orgánu, soudcovské zástavní právo, exekutorské zástavní právo) či jinými právy omezujícími práva k Nemovitostem (exekuční řízení, insolvenční řízení).

4.3 Budoucí dárce se zavazuje, že po dobu trvání práva na uzavření Budoucí smlouvy nezcizí, tj. nepřevede vlastnické právo na jinou osobu (např. prodejem, darováním), k Nemovitostem bez předchozího písemného souhlasu Budoucího obdarovaného. Toto právo se sjednává jako právo věcné – zákaz zcizení, a to na dobu 10 let od zápisu tohoto práva do katastru nemovitostí. Budoucí dárce se zavazuje, že po dobu trvání práva na uzavření Budoucí smlouvy neprovede na Nemovitostech bez souhlasu Budoucího obdarovaného jakékoliv aktivity, které by snižovaly hodnotu Nemovitostí nebo snižovaly možnost jejich využití.

V.
Odstoupení od smlouvy

5.1 Kterákoliv Strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo tato Smlouva.

5.2 Odstoupení je účinné k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. Bez ohledu na předcházející větu se odstoupení od této Smlouvy nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Strany i po odstoupení od smlouvy. Pokud došlo k peněžitému plnění, vrátí Strana, které bylo plnění poskytnuto, toto plnění druhé Straně.

VI.
Další ujednání Stran

6.1 Strany výslovně prohlašují, že plnění, které je předmětem této Smlouvy, odpovídá jejich zájmům a že při jednání o uzavření této Smlouvy si navzájem sdělily ve smyslu ustanovení § 1728 NOZ všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely, tak, aby se mohly přesvědčit o možnosti platně uzavřít tuto Smlouvu.

VII.
Oznámení

7.1 Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Straně na adresy uvedené v označení Strany v úvodu této Smlouvy výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, nebo (iii) zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení.

7.2 Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoli změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy a jakoukoli jinou změnu své doručovací adresy formou doporučeného dopisu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.

VIII.
Rozhodné právo a řešení sporů

8.1 Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky a budou vykládány v souladu s nimi.

8.2 Strany vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní smírnou cestou. Pokud Strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, vypořádání či ukončení práv vzniklých z této Smlouvy řešen věcně a místně příslušným českým soudem.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1 Strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a že uzavřením této Smlouvy nedochází k porušení právních předpisů České republiky.

9.2 Každá ze Stran za sebe prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy na ní nebyl podán žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani nejsou splněny podmínky k zahájení insolvenčního řízení vůči ní dle platných právních předpisů.

9.3 Každá ze Stran za sebe prohlašuje, že jí v uzavření této Smlouvy nebrání žádný zákaz uložený soudem, správními nebo jinými orgány, že uzavřením této Smlouvy neporušuje ani svůj smluvní závazek.

9.4 Není-li výslovně uvedeno jinak, nese každá ze Stran své vlastní náklady, poplatky a platby související s přípravou a podpisem této Smlouvy a/nebo vzniklé v souvislosti nebo v důsledku plnění povinností plynoucích z této Smlouvy nebo s ní souvisejících.

9.5 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit, převést, ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany, přičemž souhlas musí být udělen v písemné formě a listinné podobě.

9.6 Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

9.7 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Stranami ohledně předmětu v ní popsaného, a nahrazuje tak všechny předchozí dohody mezi Stranami týkající se tohoto předmětu. Strany tímto prohlašují, že Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a každá ze Stran měla možnost ovlivnit její obsah, obsahu Smlouvy rozumí a nemá výhrady.

9.8 Tato Smlouva je platná a účinná ke dni jejího uzavření.

9.9 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

9.10 Strany výslovně sjednávají, že tuto Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemně, a to v případě změn formou písemného, číslovaného dodatku. K ujednáním učiněním v jiné formě (byť jen o vedlejších ujednáních) se nepřihlíží.

9.11 Co platí pro škodu, platí i pro újmu. Odkazy na "újmu" znamenají (i) vždy odkazy na újmu na jmění (škodu) a dále (ii) odkazy na nemajetkovou újmu. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Stran odčinit nemajetkovou újmu pro všechny případy porušení povinností podle této Smlouvy.

9.12 Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha 1: Znění Budoucí smlouvy.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich vážně míněnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

..................................

Budoucí dárce

František Novák

Místo: ...........................................

Datum: ...........................................

..................................

Budoucí obdarovaný

Kamila Novák

Místo: ...........................................

Datum: ...........................................

PŘÍLOHA 1

Znění budoucí smlouvy
Darovací smlouva

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Občanský zákoník")

(dále jen "Smlouva")

Strany

1. František Novák

nar. 12. 5. 1976

bydlištěm V Podluží 546, Nusle, 140 00 Praha 4,

(dále jen "Dárce")

a

2. Kamila Novák

nar. 14. 5. 2000

bydlištěm Vodičkova 1234, Praha 1, PSČ: 110 00

(dále jen "Obdarovaný")

(Dárce a Obdarovaný dále společně jen "Strany",

Nahrávám...
Nahrávám...