dnes je 29.2.2024

Input:

Vzor - Smlouva o předkupním právu k nemovité věci

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1
Vzor - Smlouva o předkupním právu k nemovité věci

Mgr. Adriana Kvítková

Dlužník:

Jméno a příjmení: ...................................

Datum narození: .....................................

Trvale bytem:...........................................

Doručovací adresa: .................................

Telefon: ...................................................

E-mail: ......................................................

(dále jen "dlužník")

a

Předkupník:

Jméno a příjmení:...................................

Datum narození: ....................................

Trvale bytem:..........................................

Doručovací adresa: ................................

Telefon: .................................................

E-mail: ....................................................

(dále jen "předkupník")

(dlužník a předkupník jsou dále označováni jednotlivě jako "smluvní strana" nebo společně též jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ“), ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o předkupním právu k nemovitosti
I.

1.1 Dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. st. 120 o výměře 150 m2, jehož součástí je stavba č. p. 10 (rodinný dům), a parc. č. 450 o výměře 700 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV č. 120, vedeném pro katastrální území Zadní Třebáň (dále jen jako "pozemky").

II.
Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednaly předkupní právo předkupníka k pozemkům, a to jako právo věcné.

III.
Sjednání předkupního práva

3.1 Dlužník je povinen v případě, že hodlá pozemky prodat třetí osobě (koupěchtivému), nabídnout je nejprve ke koupi předkupníkovi. Smluvní strany se dohodly, že nabídka na koupi bude doručena předkupníkovi písemně, a budou v ní uvedeny všechny podmínky koupě pozemků, včetně nabízené kupní ceny za pozemky. Nabídnuté podmínky koupě nesmí být méně výhodné než podmínky, za kterých dlužník hodlá převést pozemky koupěchtivému. Přílohou nabídky bude i návrh kupní smlouvy ve třech (3) vyhotoveních, který bude obsahovat nabízené podmínky koupě a bude zohledňovat i podmínky koupě sjednané v této smlouvě. Návrh kupní smlouvy bude podepsán dlužníkem a jeho podpis bude alespoň na jednom vyhotovení úředně ověřen. Lhůta k přijetí nabídky se sjednává v délce jednoho (1) měsíce od dne doručení nabídky na koupi předkupníkovi.

3.2 Má-li předkupník o koupi pozemků zájem, je povinen do jednoho (1) měsíce od doručení nabídky

Nahrávám...
Nahrávám...