dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor - Smlouva o poskytování digitálního obsahu

7.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.1
Vzor – Smlouva o poskytování digitálního obsahu

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

obchodní společnost ..................................................

IČO ..................................................

se sídlem ..................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ...................... soudu v ................, oddíl ..., vložka....

zastoupená..................................................

tel.: ...................................................

e-mail: ..................................................

dále jen "Poskytovatel"

a

jméno ..................................................

datum narození ..................................................

bytem ..................................................

tel.: ..................................................

e-mail: ..................................................

dále jen "Uživatel"

uzavírají

Smlouvou o poskytování digitálního obsahu

podle ustanovení § 2389a a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále je "Smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Poskytoval je právnickou osobou podnikající v oblasti poskytování digitálních produktů.

1.2 Poskytovatel poskytuje níže uvedený digitální obsah:

  • popis: .....................................................

  • funkčnost: .....................................................

  • kompatibilita: .....................................................

  • interoperabilita: .....................................................

  • další vlastnosti: .....................................................

dále jen "Digitální obsah".

1.3 Uživatel je fyzickou osobou, spotřebitelem, mající zájem o Digitální obsah, který hodlá využít k následujícímu účelu: ......................................................

II.
Předmět Smlouvy

2.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje zpřístupnit uživateli Digitální obsah k užívání pro vlastní potřebu a Uživatel se zavazuje zaplatit za to odměnu.

2.2 Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn do .......... dnů od podpisu této Smlouvy tak, že mu budou na e-mailovou adresu uvedenou u Uživatele v záhlaví Smlouvy zaslány přístupové údaje, které po zadání na webové stránce .............................. umožní stažení Digitálního obsahu, a to po dobu ..... dní od zaslání přístupových údajů. Poskytovatel spolu s přístupovými údaji současně zašle na shodný e-mail pokyny k použití Digitálního obsahu.

2.3 Digitální obsah je poskytován Uživateli jednorázově.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Uživateli nejnovější verzi Digitálního obsahu.

3.2 Uživatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že je Poskytovatel v prodlení se splněním své povinnosti zpřístupnit Uživateli Digitální obsah a zároveň:

a) Uživatel vyzval Poskytovatele k nápravě závadného stavu, tj. ke zpřístupnění Digitálního obsahu a Poskytovatel tento závadný stav nenapravil ani ve lhůtě, kterou mu k tomu Uživatel ve své výzvě stanovil nebo

b) Poskytovatel nenapravil závadný stav ani do ........ dnů od počátku jeho prodlení, přičemž v tomto případě není nutné, aby Uživatel Poskytovatele k nápravě vyzval.

3.3 Poskytovatel výslovně potvrzuje, že Digitální obsah je vhodný k účelu, ke kterému jej

Nahrávám...
Nahrávám...