dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí zápůjčky se sjednanými úroky

27.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.3
Vzor - Smlouva o poskytnutí zápůjčky se sjednanými úroky

Mgr. Pavla Krejčí

KMP, s. r. o.

se sídlem Voráčkov, Sováčkova 15b, PSČ 690 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 888

IČO: 2222222

jednající jednatelem Michalem Kmínkem

(dále jen “Zapůjčitel“) na straně jedné

a

REMONT, s. r. o.

se sídlem Praha 3 – Vinohrady, Nizozemská 1024/1, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4444

IČO: 1111111

jednající jednatelem Ferdinandem Kostohryzem

(dále jen “Vydlužitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto

smlouvu o poskytnutí zápůjčky
I.

1.1 Zapůjčitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Vydlužiteli jako zápůjčku částku ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), (dále jen “Zápůjčka“). Tuto částku Zapůjčitel převede bezhotovostně na účet Vydlužitele, č. ú. 51-1111111/0100 vedený u Komerční banky, a. s. nejdéle do .................. Zapůjčitel se zavazuje, že v takto stanovené lhůtě bude Zápůjčka v plné výši na účet Vydlužitele připsána.

1.2 Vydlužitel se dále touto Smlouvou zavazuje k vrácení Zápůjčky v termínu stanoveném touto Smlouvou a dále k

Nahrávám...
Nahrávám...