dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

20.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1
Vzor – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Mgr. Adriana Kvítková

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ“)

mezi:

panem jméno / firma .......................

narozeným / IČO: .......................

DIČ: .......................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ......................., oddíl ......................., vložce .......................
trvale bytem / se sídlem:  .......................

e-mail: .......................

telefonní číslo: .......................

číslo bankovního účtu: .......................

na straně jedné

(dále také "pronajímatel")

a

panem jméno / firma .......................

narozeným / IČO: .......................

DIČ: .......................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ......................., oddíl ......................., vložce .......................

s místem podnikání / se sídlem:  .......................

e-mail: .......................

telefonní číslo: .......................

číslo bankovního účtu: .......................

na straně druhé

(dále také "nájemce")

I.
Předmět nájmu

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebytové jednotky č. ............... o dispozici ............... s přísl. a o celkové výměře ......... m2, sestávající z ..............., nacházející se v ...............nadzemním podlaží domu č. p. ............... stojícím na pozemku parc. č. ............... v k. ú. ............... obec ............... část obce ............... na adrese ..............., a to včetně jejího vybavení (dále jen "předmět nájmu"). Předmět nájmu spolu se soupisem vybavení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

1.2 Stav předmětu nájmu a jeho vybavení včetně stavu měřičů energií je uveden v předávacím protokolu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Smluvním stranám současně bylo umožněno pořídit si fotodokumentaci stavu předmětu nájmu při jeho předání.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za účelem podnikatelské činnosti nájemce, která spočívá v ................ do dočasného užívání předmět nájmu uvedený v odst. 1.1 této smlouvy včetně vybavení, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2 Nájem sjednaný touto smlouvou se sjednává na dobu určitou v trvání jednoho roku, a to ode dne ................ do ................ . Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2285 NOZ ohledně automatického prodloužení nájmu, kdy se nájem předmětu nájmu po skončení nájemního vztahu automaticky neprodlužuje.

2.3 Nájemce se zavazuje od pronajímatele předmět nájmu převzít a užívat dle podmínek stanovených touto smlouvou, především pak platit pronajímateli za užívání předmětu nájmu nájemné sjednané v této smlouvě.

III.
Nájemné a služby spojené s užíváním předmětu nájmu

3.1 Nájemce se zavazuje platit za užívání předmětu nájmu nájemné ve výši ............... Kč měsíčně včetně příslušné sazby DPH platné ke dni podpisu této smlouvy (slovy: ............... korun českých), a to nejpozději k 15. dni měsíce, ve kterém je předmět nájmu užíván. Nájemce se zavazuje hradit nájemné převodem na bankovní účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.2 Nájemce se zavazuje společně s nájemným platit pronajímateli měsíční zálohy na služby a plnění spojené s užíváním předmětu nájmu (vodné, stočné, osvětlení společných prostor, ..............., ...............) ve výši ............... Kč (slovy: ............... korun českých), a to společně s nájemným v termínu a způsobem uvedeným v odst. 3.1 této smlouvy. Nájemce se zavazuje zajistit následující služby na vlastní náklad: ..............., ............... .

 3.3 Pronajímatel je povinen provést jedenkrát ročně vyúčtování záloh na poskytnuté služby a plnění spojené s užíváním předmětu nájmu, a to způsobem uvedeným v občanském zákoníku a zvláštních právních předpisech. Pronajímatel se zavazuje případný přeplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění spojené s užíváním předmětu nájmu zaplatit nájemci nejpozději do 15 dnů od provedení vyúčtování.

Nahrávám...
Nahrávám...