dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva komisionářská dle § 2455 a násl. NOZ

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.3.1
Vzor – Smlouva komisionářská dle § 2455 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345

č. ú. 6943238/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "komisionář“)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "komitent“)

(komisionář a komitent dále také společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

komisionářskou smlouvu
I.

1.1 Předmětem této smlouvy je zejména závazek komisionáře, že zařídí vlastním jménem pro komitenta prodej zboží prostřednictvím vlastního e-shopu na adrese www.obchod.cz za podmínek sjednaných v této smlouvě, a dále zejména závazek komitenta zaplatit komisionáři za tuto činnost odměnu.

II.
Zboží určené k prodeji

2.1 Komitent prohlašuje, že je vlastníkem níže specifikovaného zboží, které při podpisu této smlouvy předal komisionáři, aby tento zajistil prodej zboží vlastním jménem na účet komitenta. Komisionář převzetí zboží podpisem této smlouvy potvrzuje.

2.2 Podrobná specifikace zboží, včetně předaného množství, je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě, která tvoří její nedílnou součást.

III.
Povinnosti komisionáře

3.1 Komisionář se touto smlouvou zavazuje zejména:

  • zajistit pro komitenta vlastním jménem prodej zboží v e-shopu na adrese www.obchod.cz;

  • vždy po ukončení kalendářního měsíce, v němž bylo zboží v komisním prodeji, provést vyúčtování komisního prodeje, v němž uvede počet prodaných kusů a získanou cenu, a toto vyúčtování zaslat komitentovi;

  • vždy po 15. dni po ukončení kalendářního měsíce, v němž bylo zboží v komisním prodeji, uhradit komitentovi kupní cenu zaplacenou mu kupujícími za prodané zboží, a to bezhotovostním převodem na účet komitenta č. 1234565/0800 vedený u České spořitelny, a. s.;

  • pečovat o zboží předané ke komisnímu prodeji tak, aby na něm nedošlo k žádným škodám;

  • chránit všechny jemu známé zájmy komitenta související s prodejem jeho zboží;

  • řádně označit prodávané zboží dle pokynů komitenta, jak jsou uvedeny u specifikace zboží v příloze č. 1 k této smlouvě;

  • neprodávat zboží za nižší cenu než určil komitent a jež je uvedena u specifikace zboží v příloze č. 1 k této smlouvě;

  • na výzvu komitenta jej vždy neprodleně informovat o stavu prodeje zboží;

  • po ukončení účinnosti této smlouvy předat komitentovi do pěti pracovních dnů všechno zboží, které nebylo v komisním prodeji prodáno;

  • převést na komitenta všechna práva, která získal v souvislosti s komisním prodejem.

3.2 Komisionář je povinen při prodeji zboží jednat s potřebnou odbornou péčí a dle pokynů a zájmů komitenta. Komisionář není oprávněn zboží předat příslušnému kupujícímu bez toho, aniž by byla zaplacena kupní cena za zboží.

3.3 V případě, že komisionář prodá zboží za nižší cenu, než jakou určil komitent, zavazuje se nahradit komisionáři vzniklý rozdíl v ceně.

3.4 Komisionář je povinen chránit komitentovy zájmy, které zná, a zpravit jej o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu komitentova příkazu.

IV.
Odměna

4.1 Komitent je povinen zaplatit komisionáři za činnost podle této smlouvy odměnu ve výši 10 % z kupní ceny uhrazené příslušným prodávajícím za zboží. Nárok na odměnu vzniká komisionáři pouze v případě, že komisionář zboží

Nahrávám...
Nahrávám...