dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor směrnice rady obce o pohledávkách

8.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.7 Vzor směrnice rady obce o pohledávkách

red

Vzor ke stažení zde

Směrnice č. xy/2012 Rady obce xy o pohledávkách

Obec:

Adresa:

IČO:

Počet příloh: 1

Směrnici zpracoval:

Směrnici schválil: (rada + č. usnesení, popř. starosta, není-li rada zřízena)

Účinnost směrnice od:

Čl. I
Právní předpisy

 1. Tato směrnice je vytvořena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
 2. Postup orgánů obce při nakládání s pohledávkami se řídí zákonem č. 12/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a rovněž zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.
 3. Postup tvorby a použití opravných položek obsahuje zejména § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Český účetní standard č. 706, který rovněž popisuje postupy a pravidla při vyřazování pohledávek. Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II
Předmět směrnice

Směrnice upravuje postup při nakládání a správě pohledávek, které vznikly při výkonu přenesené nebo samostatné působnosti, a stanovuje pro ně základní pravidla a podmínky.

Čl. III
Působnost směrnice

Směrnice je závazná pro zaměstnance obce a pro členy orgánů (rada, zastupitelstvo, starosta).

Čl. IV
Druhy pohledávek

 1. pohledávky v samostatné působnosti
  • pohledávky v souvislosti s užíváním bytů ve vlastnictví města,

  • pohledávky v souvislosti s užíváním nebytových prostor ve vlastnictví města,

  • pohledávky za služby související s užíváním bytových a nebytových prostor,

  • poskytnuté zálohy,

  • ostatní pohledávky (přefakturace apod.).

 2. pohledávky v přenesené působnosti
  • pohledávky z místních poplatků,

  • pohledávky z uložených pokut v rámci správního řízení (přestupkovém řízení).

Čl. V
Správa pohledávek

Správou pohledávek se rozumí povinnost obce pečovat o to, aby veškeré závazky dlužníků vůči obci byly včas a řádně plněny, byla vedena řádná evidence, dokumentace a inventarizace pohledávek včetně ochrany pohledávek před promlčením nebo jejich zánikem. Správou pohledávek se rovněž rozumí právo obce nakládat s pohledávkami podle příslušných předpisů.

Správu pohledávek vykonává účetní obce, s výjimkou pohledávek z bytového hospodářství, kde je správcem pohledávek referent bytového hospodářství v součinnosti s účetní obce (zejména u vymáhání pohledávek).

Čl. VI
Evidence pohledávek

Pohledávky obce jsou vedeny v účetní evidenci od jejich vzniku až po jejich zaplacení, popř. do rozhodnutí o jejich vypořádání jiným způsobem. Pohledávky se v účetnictví rozlišují analytickými účty dle jednotlivých druhů pohledávek a organizačním členěním dle středisek.

Veškeré pohledávky obce podléhají dokladové inventuře v rámci roční účetní závěrky. Stav pohledávek vedených v operativní evidenci a dokumentací pohledávek se porovná se stavem pohledávek vedených v účetní evidenci dle směrnice o inventarizaci.

Správce pohledávek je povinen vést pohledávky ode dne jejich vzniku až po jejich likvidaci. Úplnou, věcně správnou a průkaznou evidenci vede správce pohledávek podle jednotlivých dlužníků. Evidence pohledávek je prováděna v souladu se směrnicí o oběhu účetních dokladů. Správce pohledávek je povinen sledovat plnění pohledávky.

Účetní má povinnost zaúčtovat odsouhlasenou pohledávku na základě předložených podkladů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla o pohledávce vyrozuměna.

Čl. VII
Opravné položky k pohledávkám

Účetní obce je povinna sledovat jednotlivé položky pohledávek, u kterých se budou tvořit opravné položky podle jejich splatností, tzv. časový test pohledávek.

Posouzení tvorby opravných položek je součástí inventur pohledávek. Tvorba opravných položek, kde bude zjišťováno dodržení splatnosti, musí být provedena k rozvahovému dni (k 31. 12.).

Opravné položky se tvoří ve výši 10 % neuhrazené částky (hodnoty pohledávky) za každých 90 dní po splatnosti.

V případě úhrady pohledávky (nebo její části), na kterou byla tvořena opravná položka, dojde zároveň k datu úhrady k odúčtování této opravné položky nebo její časti v případě částečné úhrady. Opravné položky se tvoří i k případným splátkovým kalendářům a za datum splatnosti se považují data splatností jednotlivých splátek.

Čl. VIII
Vymáhání pohledávek

Pokud pohledávka není uhrazena řádně a včas, správce pohledávky provede bezodkladně kroky k vymožení pohledávky, o čemž provede záznam k evidované pohledávce.

V případě, že předchozí krok nebyl úspěšný, je správce pohledávky povinen dlužníkovi prokazatelným způsobem zaslat písemnou 1. upomínku. Upomínka musí být zaslána nejpozději do 1 měsíce od uplynutí splatnosti pohledávky.

Jestliže není pohledávka uhrazena ani po zaslání 1. upomínky, následuje zaslání 2. upomínky. Upomínka musí být zaslána nejpozději do 2 měsíců od uplynutí splatnosti pohledávky.

Není-li pohledávka vymožena ani po 2. upomínce, připraví správce pohledávky podklady pro žalobu (rozpis dluhů včetně poplatku z prodlení, kopii faktury) a předá je smluvnímu právnímu zástupci, který vypracuje žalobu a předá ji soudu.

Po neúspěšném soudním řízení rozhodne rada obce (starosta) o návrhu na exekuci nebo přesunu pohledávky na podrozvahový účet. Schválí-li rada obce předání dlužníků k vymáhání exekucí, podá smluvní právní zástupce návrh na exekuci (na základě usnesení rady obce).

V případě, že hrozí promlčení pohledávek, jsou s dlužníky uzavírány dohody o uznání dluhu a o splátkách (viz příloha směrnice).

Čl. IX
Povolení splátek

Splátky se povolují ve výjimečných případech, kdy lze předpokládat uhrazení pohledávky a na základě

Nahrávám...
Nahrávám...