dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor směrnice k účetní závěrce

11.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.1 Vzor směrnice k účetní závěrce

reed

Vzor ke stažení zde

Směrnice harmonogramu účetní závěrky r. 2010

Obec: xxxx

Adresa: xxxxxxxxx

IČO: xxxxxxx

Směrnici zpracoval: xxxxxxx

Směrnici schválil: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce: 10. 9. 2010

Směrnice nabývá účinnosti: 1. 1. 2010

Čl. 1

Podstata a cíl účetní závěrky

 1. 1.1

Podstatou účetní závěrky je zjistit:

 • k datu 31. 12. stav majetku a závazků,

 • stav majetkových a finančních fondů,

 • prostřednictvím nákladů a výnosů výsledek hospodaření,

 • změnu finanční pozice,

 • tok peněžních prostředků.

 1. 1.2

Cílem účetní závěrky je zachytit změny:

 • stavu majetku a závazků ke stanovenému datu,

 • stavu majetkových a finančních fondů,

 • výsledku hospodaření prostřednictvím příjmů a výdajů (nákladů a výnosů),

 • finanční pozice,

 • toků peněžních prostředků.

Čl. 2

Přípravné práce na provedení roční účetní závěrky

Do této zvolené etapy zahrnujeme především skutečnosti, které souvisí s uzavíráním knih v širším pojetí a jsou tvořeny následujícími postupy:

Vzor

 • Provedení kontroly průběžného evidování transakcí, k nimž v účetním období došlo a které jsou významně odlišné od běžně evidovaných účetních případů, tj. prověření správnosti účetních postupů u neobvyklých hospodářských operací. Cílem tohoto postupu je ujištění se, že věcná a časová příslušnost odpovídá příslušným platným právním předpisům.

Termín: 20. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

Vzor

 • Zhodnocení významu a dopadu hospodářských skutečností zobrazených v účetním systému, tj. kvalita a pojetí účetnictví v účetní jednotce (organizační a věcná příprava v průběhu roku).

Termín: 20. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

Vzor

 • Zkompletování veškeré dokumentace k jednotlivým hospodářským operacím a účetním případům, které budou dokládat, že zvolené postupy odpovídají charakteru účetního případu a platné legislativě.

Termín: 20. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

Vzor

 • Zhodnocení celkové úrovně účetního systému v jednotce z hlediska správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti, přehlednosti a trvanlivosti účetních zápisů.

Termín: 20. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

Vzor

 • Zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému, úrovně zpracování vnitřních směrnic v souladu s platnými zákonnými normami a jejich implementace a dodržování.

Termín: 20. 12. běžného roku
Odpovídá: starosta, hlavní účetní

2.1 Kontrola pře vodu z ůstatků z minulého roku

Jde o zajištění bilanční kontinuity majetku a závazků podle jednotlivých syntetických i analytických účtů. Dále se jedná o kontrolu zúčtování rozdělení výsledku hospodaření v souladu s právními předpisy a schválením zřizovatele.

Termín: 20. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

2.2 Provedení a vyhodnocení inventarizací a zúčtování inventarizačních rozdílů

Provedení řádné inventarizace majetku a závazků je jednou z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví. Inventarizace je zajištěna vnitřní směrnicí o inventarizaci majetku a závazků obce, kde je stanoven její průběh a vyhodnocení podle jednotlivých složek majetku a závazků.

Termín: viz příkaz pro provedení inventarizace

2.2.1 Kontrola účetního stavu a ocenění majetku a závazků

Zabezpečit a ověřit správné ocenění inventarizovaného majetku a závazků na základě zákona o účetnictví a postupů účtování pro ÚSC a příspěvkové organizace, kde je řešeno ocenění dlouhodobého majetku, zásob, ostatního majetku a závazků.

2.2.2 Zjištění skutečného stavu fyzickou a dokladovou inventurou

Ve směrnici o inventarizaci jsou stanoveny termíny pro fyzické inventury hmotného majetku a dokladové inventury u ostatního majetku a závazků včetně osob odpovědných za jejich provedení a složení komisí.

V případě přirozených úbytků zásob se postupuje podle příslušného interního pokynu. Způsob tvorby normy přirozených úbytků je tímto pokynem prokazatelně doložen (technologickým propočtem a odbornou expertizou).

2.2.3 Vyčíslení inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání

Je nutné zabezpečit zúčtování inventarizačních rozdílů do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků (a to včetně případných inventarizačních rozdílů k 31. 12., zjištěných až v průběhu měsíce ledna), a podle dílčích inventarizačních rozdílů správně proúčtovat (není možné provádět kompenzaci manka a přebytků na majetku a závazcích) do účetního období, které je ověřováno.

Termín: 31. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

V případě nutnosti je možné zajistit účast auditora (nepovinné) při přípravě a vyhodnocení inventarizací a namátkově i při provádění vlastních fyzických inventur.

Termín: dílčí termíny dle Směrnice pro inventarizaci
Odpovídá: UIK

2.3 Účetní analýza

Účetní jednotka zahrnuje do svých aktiv majetek za podmínek, jestliže:

Vzor

 • má k němu vlastnické právo (to je právo hospodaření),

 • jednotlivé položky aktiv lze ocenit ve smyslu zákona o účetnictví,

 • z majetku plyne organizaci budoucí prospěch.

2.3.1 Kontrola uplatnění realizačního principu se váže jak k hlavní, tak k vedlejší (doplňkové) činnosti organizace. Podstata realizačního principu souvisí s okamžikem realizace, tj. s okamžikem zaúčtování realizovaných výkonů do výnosů. Z hlediska účetní závěrky je nutné věnovat pozornost zejména fakturám došlým v lednu následujícího období, které byly vystaveny za výkony splněné a zboží dodané v prosinci předchozího roku, a tyto faktury zaúčtovat ještě do starého účetního období.

2.3.2 Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů u hlavní a jiné (doplňkové) činnosti

U časového rozlišení je potřeba ověřit podmínku, zda účetní případy zúčtované na dohadných účtech aktivních 381 až 385 splňují podmínku, že je znám:

Vzor

 • titul (účel),

 • přesná částka,

 • období, jehož se týkají.

Tyto podmínky musí být splněny současně, pokud nejsou, jedná se o rezervy nebo dohadné položky. Zejména je nutno prověřit a zaúčtovat leasingové operace.

Časové rozlišení není nutno používat v případech:

Vzor

 • jestliže se jedná o nevýznamné položky,

 • jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.

Konkrétní případy časového rozlišení musí být řešeny vnitřní směrnicí.

Odpovídá: hlavní účetní

2.3.3 Vyúčtování dohadných položek u hlavní a jiné (doplňkové) činnosti

Dohadné položky splňují podmínku, že je znám titul (účel) a období, jehož se týkají, ale není známa přesná částka. Aktivních dohadných položek je třeba používat tam, kde výnosy přísluší do běžného roku, ale nelze je účtovat jako pohledávky (není známa přesná částka). Jde především o náhrady za škody od pojišťovny.

U dohadných účtů pasivních není přesně známa výše závazku. Jde zejména o nevyfakturované dodávky, náhrady škod placené organizací, předpokládané prémie a odměny vztahující se k běžnému roku (vyplácené až v následujícím roce), pokud není známa jejich přesná výše.

2.3.4 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Dle zákona o daních z příjmů je možné uplatnit vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví jsou zajištěny podklady pro daňové účely – postup je stanoven směrnicí.

U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením.

K vybraným nepromlčeným pohledávkám, splatným po 31. 12. 1994, lze na základě inventarizace vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách – viz vnitropodniková směrnice.

2.3.5 Vykázání správné struktury výsledku hospodaření

Upravit náklady a výnosy podle předem stanoveného klíče, aby se správně vyjádřila struktura výsledku hospodaření za zdaňovanou (podnikatelskou) činnost, prováděnou v organizaci v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 až 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, pro vykázání ve výkazu zisků a ztrát.

Termín: 31. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

2.4 Zpracování údajů pro určení výše daňového základu (v případě podnikatelské činnosti organizace)

Abychom získali daňový základ (daňový zisk), je třeba hrubý účetní zisk upravit o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů. Tato úprava probíhá mimo účetní systém a je součástí daňového přiznání.

Podle struktury daňového přiznání a v souladu se zákonem o daních z příjmů je třeba připravit údaje pro úpravu účetního výsledku hospodaření.

Termín: 31. 12. běžného roku
Odpovídá: hlavní účetní

Čl. 3

Uzavírání účtů

3.1 Účetní uzávěrka

Vlastní uzavírání účetních knih se stanoví v následujících krocích:

 1. převody na účtech finančních fondů,
 2. vyčíslení zůstatků účtů nákladů a výnosů před zdaněním,
 3. vyčíslení zůstatků aktivních a pasivních účtů,
 4. zjištění změny finanční pozice,
 5. provést vnitřní zúčtování,
 6. zúčtování všech zůstatků účtů třídy 5 a 6 na účet 463 – Účet zisků a ztrát,
 7. zúčtování všech zůstatků aktivních a pasivních účtů a zůstatku na účtu
Nahrávám...
Nahrávám...