dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor - Postoupení smlouvy

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.2.1
Vzor – Postoupení smlouvy

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smlouva o postoupení smlouvy

uzavřená podle § 1895 a násl. NOZ

(dále jen "Smlouva")

Tomáš Novák

datum narození: 4. 2. 1978

bytem Mrkvičkova 1234/12, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00 

(dále jako "Postupitel" nebo také jako "Nájemce")

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 245

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem

(dále jako "Nový nájemce" nebo také jako "Postupník")

Beta, a. s.

IČO: 214 65 452

se sídlem Chodovská 12, Praha 4, PSČ: 148 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12456

zastoupená Janem Hrdličkou, členem představenstva

(dále jako "Postoupená strana" nebo také jako "Pronajímatel")

(Nájemce, Nový nájemce a Pronajímatel společně "Strany", a každý z nich samostatně "Strana")

Preambule

A) Nájemce a Pronajímatel uzavřeli dne 1. 1. 2019 nájemní smlouvu (dále jako "Nájemní smlouva"), na základě které se Nájemce stal výlučným nájemcem prostoru sloužícího k podnikání označeného č. C1.19, o podlahové ploše 100 m2, nacházejícího se v přízemí v budově čp. 256, umístěné na pozemku parc. č. 1254, jehož je součástí, (dále jako "Budova"), vše v katastrálním území Nové Město, hlavní město Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu na LV č. 1254 (dále jako "Prostor určený k nájmu").

B) Nájemce má zájem ukončit užívání Prostoru určeného k nájmu a Nový nájemce má zájem vstoupit do všech práv a povinností Nájemce vyplývajících z Nájemní smlouvy, a to s účinností k 1. 3. 20120.

C) Pronajímatel s postoupením Nájemní smlouvy na Nového nájemce souhlasí a prohlašuje, že do dne uzavření této smlouvy Nájemce řádně plnil všechny povinnosti sjednané v Nájemní smlouvě a nemá vůči Pronajímateli žádné neuhrazené dluhy po splatnosti.

I.
Definice a výklad smlouvy

1.1 Není-li uvedeno jinak v této Smlouvě, mají definovaná slova a spojení vyskytující se ve Smlouvě dále uvedený význam:

a) "Důvěrné informace" zahrnují informace označené za důvěrné jednou Stranou, případně označené jako důvěrné v této Smlouvě;

b) "NOZ" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

c) "Prostor určený k nájmu" prostor sloužící k podnikání označený č. C1.19, o podlahové ploše 100 m2, nacházející se v přízemí v budově čp. 256, umístěné na pozemku parc. č. 1254, jehož je součástí, vše v katastrálním území Nové Město, hlavní město Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu na LV č. 1254;

d) "Nájemní smlouva" znamená nájemní smlouvu uzavřenou mezi Nájemcem a Pronajímatelem dne 1. 1. 2019, na základě které Nájemce užívá Prostor určený k nájmu. Kopie Nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

1.2 Pro výklad Smlouvy platí následující pravidla:

a) Odkazy na "články" (či zkráceně "čl.") a "odstavce" (či zkráceně "odst.") se vykládají jako odkazy na příslušné články a odstavce Smlouvy;

b) Odkazy na "osobu" nebo "stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, společnost, vládu, stát, organizační složku státu, společný podnik, spolek nebo sdružení (se samostatnou právní subjektivitou či nikoli);

c) Pojmy definované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak;

d) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro přehlednost a pro výklad jejích ustanovení nemají žádný význam.

II.
Postoupení Nájemní smlouvy

2.1 Nájemce touto Smlouvou postupuje veškerá práva a povinnosti z Nájemní smlouvy na Nového nájemce, a to s účinností k 1. 3. 2020, a Pronajímatel s postoupením souhlasí a zavazuje se plnit veškeré povinnosti a vykonávat veškerá práva z Nájemní smlouvy výlučně vůči Novému nájemci.

2.2 Nový nájemce s postoupením veškerých práv a povinností z Nájemní smlouvy souhlasí a prohlašuje, že si Nájemní smlouvu podrobně přečetl, seznámil se se všemi právy a

Nahrávám...
Nahrávám...