dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů

25.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.0.1 Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů

Mgr. Jan Břeň

Vzor ke stažení na odkaze zde

OBEC KRÁSNÁ LHOTKA

Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka

Obecně závazná vyhláška obce Krásná Lhotka

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka se na svém zasedání dne d. m. rrrr usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Krásná Lhotka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek").

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Krásná Lhotka.1)

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen "poplatník").2)

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do x dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl do držby psa staršího tří měsíců.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede3)

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4)

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.5)

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psax Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele x Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let x Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba
Nahrávám...
Nahrávám...