dnes je 5.12.2023

Input:

Vzor: Nařízení daňové exekuce - exekuční příkaz na srážky ze mzdy či z jiných příjmů - exekuční titul = vykonatelný platební výměr

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.0.1 Vzor: Nařízení daňové exekuce - exekuční příkaz na srážky ze mzdy či z jiných příjmů - exekuční titul = vykonatelný platební výměr

MF ČR

Vzor ke stažení

Obecní (městský) úřad

odbor................................. (popř. bez označení odboru)

..............................................

Č.j. .......................................

Vyřizuje:

Telefon:

V............................., dne.....................................

Příjemci rozhodnutí:

Dlužník:

jméno, příjmení, adresa (identifikátor = datum nar., IČO)

...................................................

Poddlužník:

označení poddlužníka uvedením jména a příjmení/obchodního jména, sídla, data narození/IČO)

..................................................

Exekuční příkaz na srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů

Obecní (městský) úřad v .................. (dále jen "správce místních poplatků") podle ust. § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. a) a ust. § 187 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád“), s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “o.s.ř.“),

nařizuje

daňovou exekuci srážkami ze mzdy nebo z jiných příjmů

k vymožení nedoplatku ............................ Kč z titulu vykonatelného platebního výměru č. j. ..................................., ze dne.....................

a exekučních nákladů za nařízení daňové exekuce dle ust. § 183 odst. 1 daňového řádu ve výši ............. Kč,

celkem tedy pro nedoplatek ...........................Kč (slovy: ............................. korunčeských ............hal).

(lze vymáhat více nedoplatků jedním exekučním příkazem, v tom případě je třeba uvést všechny exekuční tituly a jednotlivé částky; exekuční náklady se vypočtou ze součtu jednotlivých nedoplatků dle ust. § 183 odst. 1 daňového řádu)

Shora uvedenému poddlužníkovi

se přikazuje,

aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce prováděl ze mzdy či z jiných příjmů dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, a to až do výše nedoplatku, pro který je daňová exekuce nařízena, tj. včetně exekučních nákladů dle ust. § 183 odst. 1 a 4 daňového řádu. Rozsah srážek je podle ust. § 177 odst. 1 daňového řádu stanoven ust. § 277 a násl. o.s.ř.

Podle ust. § 187 odst. 2 a ust. § 177 odst. 1 daňového řádu, ust. § 283 a ust. § 291 o.s.ř. je poddlužník povinen částky sražené ze mzdy nebo z jiných příjmů dlužníka (ust. § 299 o.s.ř.) vyplácet shora uvedenému správci

Nahrávám...
Nahrávám...