dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor kupní smlouvy - Příloha č.5 smlouvy developerské

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.3
Vzor kupní smlouvy - Příloha č.5 smlouvy developerské

JUDr. Petra Kejvalová

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Příloha č. 5
Vzor kupní smlouvy

[vložit stranu prodávající]

a

[vložit stranu kupující]

KUPNÍ SMLOUVA

NEVYPLNĚNÉ ÚDAJE BUDOU DOPLĚNNY KE DNI UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY PODLE FAKTICKÉHO STAVU

(jednotka č. [____] v bytovém domě č. [____], katastrální území ........)

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Č. ...../............

(dále jen "Smlouva")

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník").

Smluvní strany:

....

IČO: ...

se sídlem ....

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ...., spisová značka ...

číslo bankovního účtu: .../..., účet vedený u ....., a. s.;

(dále jen "Prodávající")

a

Titul:

Jméno a Příjmení:

Rodné číslo:

Trvale bytem:

Korespondenční adresa:

Tel.:

E-mail:

(dále jen "Kupující")

(Prodávající a Kupující dále společně jen "Smluvní strany" nebo samostatně jako "Smluvní strana".)

PREAMBULE

Prodávající se na základě ukončené výstavby, vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vydaného stavebním úřadem Městského úřadu ...... č. j. ... ze dne ......., a sdělení o přidělení čísla popisného a orientačního vydaného správním odborem Městského úřadu ...... č. j...... ze dne .....,

 • stal vlastníkem bytového domu Průhonice, č. p....... (dále jen ,,Bytový dům"), který je součástí pozemku parc. č. ..... (zastavěná plocha a nádvoří), nacházejícího se v katastrálním území ....., obec Průhonice (dále jen "Zastavěný pozemek"), dále výlučným vlastníkem Zastavěného pozemku a dále výlučným vlastníkem souvisejícího pozemku p. č............(dále jen ,,Související pozemek"), vše zapsáno na LV ........ vedeném Katastrálním úřadem pro ..., Katastrální pracoviště ..... (vše společně jen jako ,,Nemovitá věc");

 • učinil Prohlášení vlastníka v souladu s § 1166 Občanského zákoníku, ze dne ......, s právními účinky ke dni ........(V-....../.....-...) (dále jen "Prohlášení vlastníka"), když tak vymezil v Bytovém domě, mimo jiné, Jednotku;

 • se stal výlučným vlastníkem Jednotky, tj. bytové jednotky č. (č. p./č. jednotky) nacházející se v ....... nadzemním podlaží budovy č. p. ......., která je součástí pozemku parc. č. ........... (zastavěná plocha a nádvoří), nacházejícího se v katastrálním území ...., obec ..., zapsané na LV č........ vedeném Katastrálním úřadem pro ..., Katastrální pracoviště .... /dále jen ,,Jednotka"/.

1. PŘEDMĚT PŘEVODU

1.1. Prodávající hodlá převést na Kupujícího vlastnické právo k Jednotce, jíž je Prodávající výlučným vlastníkem, a která sestává z:

 • - bytu č. ...... umístěného v ..........nadzemním podlaží Bytového domu, jak je vyznačen v příslušném půdorysném plánu tvořícím Přílohu č. 1 této Smlouvy, a to včetně příslušenství (dále jen "Byt");
 • - spoluvlastnického podílu o velikosti ............ na společných částech Nemovité věci;
 • - práva výlučného užívání následujících společných částí Nemovité věci:
  • terasa přiléhající k Bytu o výměře .....;

  • parkovací stání č....... umístěné v 1. PP Bytového domu;

  • předzahrádka přímo přístupná z Bytu;

  • sklepní kóje č. .......umístěná v 1. PP Bytového domu o výměře .....

Jednotka včetně veškerého vybavení, součástí, příslušenství a spoluvlastnických podílů spojených s vlastnictvím Jednotky společně dále jen jako "Předmět převodu".

1.2. Vybavení Bytu je následující:

1.3. Společnými částmi nemovité věci ve smyslu § 1160 Občanského zákoníku jsou zejména:

i. a) zastavěný pozemek a vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,

b) související pozemek,

c) střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,

d) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu Budovy jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,

e) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do Budovy, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),

f) půda, kočárkárna, kolárna a místnosti nacházející se ve společných částech Budovy, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu nebo jako nebytový prostor nebo součást nebytového prostoru,

f) výtah,

g) lodžie, terasy a střešní terasy ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků jednotek,

h) předzahrádky ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků jednotek,

i) garážová stání ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků jednotek,

j) sklepy ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků.

ii. Společnými částmi Nemovité věci jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt či nebytový prostor i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu či nebytového prostoru, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

iii. Podlahy jsou společnými částmi Budovy, vyjma podlahových krytin v bytě či nebytovém prostoru a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí Budovy.

iv. Společnými částmi Nemovité věci jsou dále:

a) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu či nebytového prostoru, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,

b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

c) rozvod plynu do centrální kotelny,

d) rozvody studené vody včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt či nebytový prostor, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,

e) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,

f) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu či nebytového prostoru,

g) domácí zvonek, vnitřní vybavení společných částí, vrata a jiné příslušenství Budovy, které je nezbytně nutné k provozu Budovy a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno,

h) rozvody TUV z centrální kotelny, včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až ke kalorimetrům pro byt nebo nebytový prostor, včetně těchto kalorimetrů nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu či nebytového prostoru.

2. PŘEVOD PŘEDMĚTU PŘEVODU

2.1. Prodávající touto Smlouvou úplatně převádí Předmět převodu do vlastnictví Kupujícího a Kupující Předmět převodu kupuje a přijímá do svého vlastnictví, a to za Kupní cenu Předmětu převodu specifikovanou níže.

2.2. Na Kupujícího přejdou zápisem vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu do katastru nemovitostí všechna práva a závazky týkající se Bytového domu, částí Bytového domu společných všem vlastníkům a Zastavěného pozemku a Souvisejícího pozemku, a to v rozsahu odpovídajícím příslušným spoluvlastnickým

Nahrávám...
Nahrávám...