dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (pozemky)

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5.2.2
Vzor – Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (pozemky)

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

(dále jen "Smlouva")

...

IČO: ...

sídlem: ...

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...,

zastoupená paní ...

(dále jen "Prodávající")

a

...

IČO: ...

sídlem: ...

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ..., oddíl ..., vložka ...,

zastoupená paní ...

(dále jen "Kupující")

(dále společně též "Smluvní strany")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví následující nemovitosti:

a) pozemek parc. č. ... – trvalý travní porost o výměře dle katastru nemovitostí ... m2,

b) pozemek parc. č. ... – trvalý travní porost o výměře dle katastru nemovitostí ... m2,

to vše v k. ú. ..., zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ... vedeném Katastrálním úřadem pro ..., katastrální pracoviště ..., pro k. ú. ..., obec ... (dále jen "Pozemky").

1.2 Společně s Pozemky uvedenými v odst. 1.1 této Smlouvy se převádí mimo jiné i následující součásti a příslušenství pozemku parc. č. ..., a sice:

a) přípojka zemního plynu zakončená ve zděném pilířku,

b) přípojka elektřiny zakončená ve zděném pilířku,

c) přípojka pitné vody zakončená uzávěrem vody umístěným pod povrchem země.

(Pozemky a stavby uvedené v odst. 1.2 této Smlouvy dále jen "Nemovitosti".)

II.
Projev vůle Smluvních stran

2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu Nemovitosti uvedené v čl. I této Smlouvy se všemi právy a povinnostmi tak, jak on sám tyto vlastní a užívá, a zavazuje se na Kupujícího převést vlastnické právo k těmto Nemovitostem. Kupující tyto Nemovitosti od Prodávajícího kupuje a přijímá do výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle podmínek této Smlouvy.

III.
Kupní cena a platební podmínky

3.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za pozemek parc. č. ... včetně součástí a příslušenství činí ... Kč (slovy: ... korun českých) a kupní cena za pozemek parc. č. ... včetně součástí a příslušenství činí ... Kč (slovy: ... korun českých). Konečná kupní cena za Nemovitosti tak činí ... Kč (slovy: ... korun českých) (dále jen "Kupní cena").

3.2 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu této Smlouvy.

3.3 V případě, že Kupující neuhradí Kupní cenu řádně a včas, přestože Prodávající splní své povinnosti podle této Smlouvy, je Prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.4 Prodávající se zavazuje vystavit a předat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno, že Kupující zaplatil celou Kupní cenu, a to nejpozději následující pracovní den poté, co Kupující zaplatil celou Kupní cenu.

3.5 V případě, že Prodávající včas nevystaví nebo nepředá Kupujícímu písemné potvrzení o zaplacení Kupní ceny ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ... Kč (slovy: ... korun českých) za každý den prodlení až do vystavení a předání takového písemného potvrzení Kupujícímu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok oprávněné strany na zaplacení náhrady škody v plné výši.

IV.
Prohlášení účastníků

4.1 Prodávající prohlašuje, že Nemovitosti nemají žádné právní vady, zejména že na nich neváznou žádné dluhy, věcná práva, zástavní práva, věcná ani jiná břemena či zatížení, nájemní ani užívací práva žádných osob ani práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani jiné právní povinnosti, které by znemožňovaly převod, a dále že Nemovitosti nejsou zatíženy jinými závazky finančního či jiného druhu a že Nemovitosti nejsou předmětem žádného správního ani soudního řízení, včetně řízení insolvenčního a exekučního.

4.2 Prodávající dále prohlašuje, že Pozemky jsou v aktuálním schváleném územním plánu obce jako pozemky umožňující výstavbu rodinného či bytového domu.

4.3 Prodávající dále prohlašuje, že stav Nemovitostí odpovídá jejich stáří a obvyklému opotřebení a že mu nejsou známy žádné věcné vady Nemovitostí, na které by měl Kupujícího upozornit.

4.4 Prodávající prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně Nemovitostí zakládaly práva uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Nemovitostí podány žádné návrhy na zápis takových práv do katastru nemovitostí.

4.5 Prodávající se zavazuje, že do dne vkladu vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí podle této Smlouvy nepřevede Nemovitosti na třetí osobu a ani nezřídí ve prospěch třetích osob žádná práva uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy a ani jinak Nemovitosti nezatíží.

4.6 V případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího dle odst. 4.1 až 4.4 této Smlouvy ukáže být nepravdivé nebo neúplné, nebo v případě, že Prodávající poruší závazek dle odst. 4.5 této smlouvy, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odstoupením se tato Smlouva ruší od počátku a Smluvní strany jsou povinny si vrátit již navzájem poskytnutá plnění podle této Smlouvy.

V.
Výhrada vlastnického práva

5.1 Prodávající si tímto ve smyslu § 2132 OZ vyhrazuje k Předmětu koupě vlastnické právo, a to až do okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny. Kupující se tak stane vlastníkem Předmětu koupě až zaplacením Kupní ceny, což Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím.

5.2 Smluvní strany se s ohledem na

Nahrávám...
Nahrávám...