dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o provedení práce

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.2
Vzor – Dohoda o provedení práce

JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel:

.............................................................................................................

IČO: ..........................................

se sídlem ..............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................

jehož jménem jedná ..............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................

nar.: ....................................................................................................

bytem: .................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), tuto

dohodu o provedení práce
I.

1.1 Zaměstnanec se zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající v ..................... Smluvní strany prohlašují a potvrzují si, že rozsah práce odvedené na základě této dohody nepřesáhne 300 hodin a dále si potvrzují, že jsou splněny podmínky pro uzavření této dohody, tj. v kalendářním roce, ve kterém se tato dohoda uzavírá, rozsah práce zaměstnance pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nepřesáhnul 300 hodin a ani v rámci provádění práce podle této dohody tento rozsah celkově nepřesáhne.

1.2 Zaměstnanec prohlašuje, že je k provedení práce podle této dohody odborně způsobilý a má k tomu dostatečné znalosti a zkušenosti.

1.3 Smluvní strany se shodly na uzavření dohody na dobu (určitou/neurčitou). Zaměstnanec je povinen provést práci osobně, nejpozději do ...................

1.4 Zaměstnanec předá provedenou práci zaměstnavateli ve sjednaném termínu způsobem, který zaměstnavatel určí. O předání a převzetí provedené práce sepíší smluvní strany písemný protokol.

II.
Odměna

2.1 Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou práci celková odměna ve výši .............. Kč (dále jako "Odměna").

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje zaplatit zaměstnanci Odměnu nejpozději do měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla práce podle této dohody dokončena a smluvními stranami předána a převzata, a to bezhotovostním převodem na účet č. .................... vedený u .......................

III.
Podmínky výkonu práce

3.1 Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají a s obsahem náplně práce. Při výkonu práce je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární řád, s nimiž byl seznámen, což potvrzuje podpisem na této smlouvě.

3.2 Zaměstnanec je povinen sjednanou práci vykonávat svědomitě a řádně. Zaměstnanec je dále povinen řídit se pokyny zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje, že bude při výkonu práce podle této dohody řádně hospodařit s prostředky zaměstnavatele a hájit oprávněné zájmy zaměstnavatele.

3.3 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude vytvářet podmínky pro úspěšné provedení práce zaměstnancem.

3.4 Zaměstnanec bere na vědomí, že Zaměstnavatel je oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní údaje poskytnuté Zaměstnancem v souvislosti s výkonem práce pro Zaměstnavatele za účelem vedení vnitřní evidence a plnění zákonných povinností v souvislosti s touto dohodou. Osobní údaje poskytované Zaměstnancem budou zejména:

 • příjmení a jméno;

 • datum narození;

 • místo narození;

 • rodné příjmení;

 • adresa trvalého pobytu;

 • kontaktní adresa;

 • rodné číslo;

 • rodinný stav;

 • výše starobního důchodu;

 • jména a datum narození nezaopatřených dětí;

 • číslo účtu;

 • zdravotní pojišťovna;

 • telefon;

 • e-mail;

(dále jen "osobní údaje").

3.5 Zaměstnavatel bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, v souladu s platnou

Nahrávám...
Nahrávám...