dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor - Dohoda o mzdě

6.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.3
Vzor – Dohoda o mzdě

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jako "zákoník práce"), tuto

dohodu o mzdě
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ...................... (dále jako "Pracovní smlouva"). Jako den nástupu do práce byl sjednán den ..............

1.2 Zaměstnavatel se zavazuje platit zaměstnanci ode dne vzniku pracovního poměru za vykonanou práci základní měsíční mzdu ve výši ............... Kč (slovy: ............ korun českých) (dále jako "Základní měsíční mzda"). Mzda bude po odečtení zákonných srážek včetně srážek na sociální a zdravotní pojištění vyplácena zaměstnanci vždy k pravidelnému dni výplaty. Pravidelným dnem výplaty, není-li vnitřním předpisem stanoveno jinak, se rozumí ........................ den měsíce následující po měsíci, v němž vzniklo zaměstnanci na výplatu mzdy právo.

1.3 Po skončení zkušební doby sjednané v čl. ............... odst. ............. Pracovní smlouvy bude zaměstnanci přiznána vedle základní měsíční mzdy i prémiová složka mzdy ve výši ............ až ............... % Základní měsíční mzdy, a to na základě kritérií, která budou zaměstnanci stanovena nejpozději do skončení zkušební doby sjednané v čl. ................ odst. ............. Pracovní smlouvy. Zaměstnanci může být zaměstnavatelem přiznána i odměna za mimořádný pracovní výkon, jejíž výši určí ...................

1.4 Zaměstnanci

Nahrávám...
Nahrávám...