dnes je 20.6.2024

Input:

Vyvěšení dokumentu na úřední desce

31.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké bude datum sejmutí dokumentu z úřední desky v případě jeho vyvěšení 22. 5. 2024 na dobu 15dnů?

Zřízení úřední desky a její základní charakteristiku upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Konkrétně podle § 26 odst. 1 správního řádu platí, že každý správní orgán (s výjimkou uvedenou v § 26 odst. 2 správního řádu) zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná, přičemž pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna (společná) úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Počítání doby vyvěšení dokumentu na úřední desce však není správním řádem ani jiným zákonem upraveno. Ze zákona tedy není zřejmé, zda se do doby zveřejnění dokumentu na úřední desce rozumí i den jeho vyvěšení na úřední desku a den sejmutí z úřední desky, či nikoliv. Odpověď na tuto (zákonem výslovně neupravenou) otázku přinesla až judikatura Nejvyššího soudu, konkrétně jeho rozsudek ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2146/2010. Soud v tomto rozsudku, který se týkal doby zveřejnění záměru o dispozicí (nakládání) s nemovitým majetkem obce podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15 dnů na úřední desce, došel k závěru, že k účinnému zveřejnění záměru dojde i tehdy, jestliže byl na úřední desce (včetně elektronické úřední desky) zveřejněn po dobu 15 dnů, a to včetně dne vyvěšení na úřední desku a dne sejmutí z úřední desky. I když uvedený závěr Nejvyššího soudu se týkal zveřejnění záměru na úřední desce podle § 39 odst. 1 obecního zřízení, lze jej zřejmě vztáhnout na obecné počítání doby vyvěšení dokumentu na úřední desce i v ostatních případech.

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“), platí, že pokud má být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení, přičemž po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce.

S ohledem na větu třetí § 26 odst. 1 správního řádu („Obsah úřední desky se zveřejňuje i

Nahrávám...
Nahrávám...