dnes je 21.7.2024

Input:

Výstavba, dostavba, rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV a dotační možnosti obcí do 2000 obyvatel

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo zemědělství nabízí dotaci z programu 129 412 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III. Cílem programu je zlepšit životní podmínky (životní prostředí) v malých obcích (místních částech). Dotaci lze získat na vodovod, kanalizaci, ČOV, a to ve fázích výstavba, dostavba a rekonstrukce.

Vodovod včetně vodárenských zařízení musí poskytovat vodu pro veřejnou potřebu a musí být na něj napojeno alespoň 50 obyvatel. Může být také realizováno zařízení na technickou úpravu vody s cílem jejího zkvalitnění nebo lepší dostupnosti. Lze podpořit intenzifikaci nebo výstavbu ČOV, realizaci kanalizačního systému nebo odstranění neuzavřených výpustí.

Příjemci dotací mohou být obce do 2000 obyvatel nebo větší obce s místní části do 2000 obyvatel. O dotaci mohou žádat také svazky obcí. Žádost je třeba podat do 30.9.2021. Jeden příjemce může získat až 50 mil. Kč. Dotace pokrývá 70% způsobilých výdajů. Celková alokace činí 1,5 mld. Kč, tj. pokud by každý příjemce využil maximální dotace 50 mil. Kč, činí teoreticky maximální kapacita 300 projektů.
Text výzvy je k dispozici na odkaze zde. Postup pro vyplnění a podání žádosti najdete pod tímto odkazem.

Vzhledem k tomu, že mnoho malých obcí má velmi zastaralou infrastrukturu, která nesplňuje moderní standardy dané legislativou ČR a EU a jejich finanční zdroje jsou omezené, je tento dotační titul jistě velmi žádaný a lze očekávat vysokou poptávku ze strany malých obcí. Velkou motivací je zajisté i míra podpory ve výši až 70% způsobilých výdajů. V dalším textu na příkladu několika již realizovaných nebo probíhajících projektů nabízíme inspiraci a poučení, jakými problémy je třeba se zabývat ať ve fázi přípravy nebo realizace tak významného díla, jakým je vodovod, kanalizace nebo ČOV.

Příklady úspěšných projektů

Kanalizace a ČOV Vlasatice

Obec Vlasatice se v minulosti rozhodla pro realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Vlasatice“. Protože šlo o skutečně strategické rozhodnutí s dlouhodobým dopadem na život v obci, byla zajištěna s velkým časovým předstihem informovanost obyvatel o přínosech projektu. Toto opatření vyhodnotili zastupitelé obce jako nutný předpoklad zdárné realizace a potřebné spolupráce a součinnosti občanů.
Jako důvody pro realizaci projektu obec uváděla:

  • odkanalizování jako další krok ke zlepšení životního prostředí;
  • úspora nákladů občanům na vývoz fekálií nebo vybudování domovní čistírny;
  • zákonné požadavky zákona o vodách a riziko sankcí ze strany vodoprávních orgánů, pokud by byl nadále prodlužován dosavadní stav;
  • po vybudování kanalizace, bude mít možnost nařídit domácnostem povinně napojení na kanalizaci;
  • programové období 2014-2020 jako poslední příležitost pro čerpání dotací na ČOV a kanalizace.

Celkově zastupitelstvo obce očekávalo, že pro občany bude výhodnější a také pohodlnější napojení na budoucí kanalizaci, přestože jim nově vzniknou náklady na stočné. Ve vztahu k současným nákladům na výstavbu a provoz domácí ČOV nebo vývoz fekálií je určitě varianta kanalizace a ČOV na obecní úrovni výhodnější.

Obec Hať - dotace na výstavbu ČOV a splaškové kanalizace

Obec Hať obdržela dotaci na výstavbu ČOV a splaškové kanalizace z OP Životní prostředí. Projekt byl realizován v letech 2011-2015.
Předmětem tohoto projektu byla výstavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV pro 2 881 ekvivalentních obyvatel pro celou obec Hať. Realizována byla dvouliknová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která je určena pro zneškodnění splaškových odpadních vod z obce.
Odpadní vody byly svedeny tlakovou kanalizací na ČOV. Pro obec byla vybrána tlaková kanalizace, jelikož je obec rozdělena na několik povodí s vysokou hladinou podzemní vody. Celková dotace EU činila 81 129 940 Kč. Z veřejných zdrojů bylo dofinancováno 14 317 047 Kč.

Obec Bratkovice - výstavba kanalizace a ČOV

Obec Bratkovice realizovala výstavbu kanalizace a ČOV. Pro tuto akci bylo nutné vypracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Některé pozemky byla obec nucena vykoupit a u pozemků, přes které vedl kanalizační řad uzavřít s vlastníky smlouvy o věcném břemeni.
S těmi, kteří se hodlali připojit, byly podepsány budoucí smlouvy na připojení k obecní kanalizaci. Protože obec neměla dostatečné rozpočtové prostředky na tuto akci, byly vybírány investiční příspěvky od občanů, kteří se rozhodli pro budoucí připojení. Byl dohodnut pevný příspěvek pro každou domácnost. Za to získaly domácnosti možnost připojení na kanalizaci a přípojku až na hranice svého pozemku a vybavenou revizní šachtu na veřejném pozemku. Získali také projektovou dokumentaci na část přípojky na soukromém pozemku.
U nemovitostí, kde byla nutnost využít tlakové přípojky, obdrželi majitelé plně osazenou čerpací jímku a výtlačné potrubí. Tyto technologie však byly financování z dotačního titulu a zůstaly proto v majetku obce.
Majitelé měli povinnost zajistit účast projektanta a na výzvu obce provést požadované zemní práce a pokládku potrubí. Předpokladem bylo, že majitel měl předem vyjasněno vedení přípojky na svém pozemku, vyznačil studny, sítě a vyústění stávající kanalizace, místo pro případnou čerpací jímku.
Obec připravila znění smluv s jednotlivými vlastníky, které zveřejnila na úřední desce obecního úřadu, aby vlastníci měli možnost se s jejich obsahem seznámit ještě před podpisem. Obec také nabídla možnost vlastníkům, aby využili pro práce na svých pozemcích firmy, která byla vysoutěžena pro realizaci hlavního díla kanalizace vedoucího po obecních pozemcích, vzhledem k úsporám z rozsahu a synergie mohli vlastníci takto dosáhnout výhodnějších podmínek a

Nahrávám...
Nahrávám...