dnes je 22.2.2024

Input:

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.2
Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Výpověď nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.

Občanský zákoník pojem hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu podrobněji nevymezuje. Půjde však zřejmě o významnější porušení než ta, pro která občanský zákoník používá pojmu závažné porušení povinností. Za závažné porušení povinností lze považovat například situace, kdy nájemce nesplní svou povinnost informovat pronajímatele o své plánované nepřítomnosti v bytě delší než dva měsíce dle (ust. § 2269 občanského zákoníku), nebo pokud přijme do své domácnosti nového člena, ale neoznámí pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě ani do dvou měsíců poté, co změna nastala (ust. § 2272 odst. 1 občanského zákoníku). Aby bylo možné považovat porušení oznamovací povinnosti nájemce za hrubé, mělo by dosahovat vyšší intenzity. Rozhodnutí o tom, zda se v konkrétním případě jedná o hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu, a tedy o naplnění výpovědního důvodu, však bude do značné míry věcí posouzení každého případu. Tento typ výpovědi lze použít v případě nájmu bytu na dobu určitou i neurčitou. Nájem je vypovězen doručením výpovědi nájemci a výpovědní doba je dlouhá tři měsíce. Pronajímatel má dále povinnost poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Nájemce

........................................

nar.: ...............................

bytem: ...........................

V .................. dne ................

Věc: Výpověď nájmu bytu

Vážený pane ............,

tímto Vám jako nájemci vypovídám ve smyslu ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), nájem bytu č. ............., který se nachází v ............... nadzemním podlaží domu č. p. ............ v ulici

Nahrávám...
Nahrávám...