dnes je 16.7.2024

Input:

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu neplacení nájemného

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1 Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu neplacení nájemného

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Výpověď nájmu bytu podle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se použije v případě, kdy nájemce zvlášť závažným způsobem poruší svou povinnost vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje byt nebo dům závažným způsobem, způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá byt neoprávněně jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Pro účely tohoto vzoru bylo jako důvodu výpovědi použito neplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců. U tohoto typu výpovědi není rozhodné, zda se jedná o nájem na dobu určitou či neurčitou. Nájem je vypovězen bez výpovědní doby doručením výpovědi nájemci. Pokud však pronajímatel ve výpovědi neuvede, v čem spatřuje závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo pokud jej před doručením výpovědi nevyzve k odstranění závadného chování či odstranění protiprávního stavu, k výpovědi se nepřihlíží a k platnému vypovězení nájmu nedojde. Pronajímatel má dále povinnost poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Vzor
Nájemce

........................................

nar.: ...............................

bytem: ...........................

V .................. dne ................

Věc: Výpověď nájmu bytu

Vážený pane …………,

tímto Vám jako nájemci vypovídám ve smyslu ustanovení § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), nájem bytu č. ........, který se nachází v .......... nadzemním podlaží domu č. p.......... v ulici ..........., obec ................ (dále jen „byt”).

Nájemní vztah k bytu vznikl na základě nájemní smlouvy uzavřené dne

Nahrávám...
Nahrávám...