dnes je 26.2.2024

Input:

Usnesení o zastavení řízení

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.3 Usnesení o zastavení řízení

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD
 
Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel) Další případný(-í) účastník(-ci) řízení 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

U S N E S E N Í

Vzor
Městský úřad ............... rozhodl takto:

Podle § 66. ... písm. ...) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen "správní řád"), se zastavuje řízení ve věci ................................................................................, neboť ................................... (uvést konkrétní z důvodů uvedených v § 66 odst. 1 nebo 2 SŘ).

Odůvodnění:

Dne ................... bylo

*) doručení žádosti p. ..........................., nar. .................., trvale bytem ....................................

*) z moci úřední zahájeno řízení ve věci ..............................................................................................................................

Jelikož ................ (uvést konkrétní důvod zastavení řízení podle § 66 odst. 1 nebo 2 SŘ).

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zastavení předmětného řízení ve věci ......................................

Poučení:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 SŘ odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu .........., a to podáním učiněným u Městského úřadu ...... Podle § 76 odst. 5 SŘ odvolání nemá odkladný účinek.

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

Nahrávám...
Nahrávám...