dnes je 20.5.2024

Input:

Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2 Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení


Vzor

Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu dle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.


Tabulka


Městská část Praha 3odbor péče o dítěMoravské nám. 336120 00 Praha   

Vyřizuje: Jarmila Halamíčková  
V ............ dne.......... č. j. SOC-OPD/123/2006-4  


U S N E S E N Í

Úřad městské části Praha 3 jako správní orgán věcně a místně příslušný dle ust. § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o svěření nezl. Jana Hoška, nar. 8. 7. 2004, trvale bytem v Praze 3, Kláskova 7, nyní v Kojeneckém ústavu Vonoklasy, 258 04 Vonoklasy, zastoupeného opatrovníkem Irenou Fraňkovou, pracovnicí odboru péče o dítě Úřadu Městské části Praha 3, adresa shora uvedená, do péče budoucích pěstounů, za účasti Marie Novákové, nar. 22. 11. 1971 a Jana Nováka, nar. 5. 4. 1968, obou trvale bytem v Praze 8, Janáčkova 7889/4, Jarmily Hoškové, nar. 9. 12. 1984, trvale bytem v Praze 3, Kláskova 7 a Everarda Hoška, nar. 7. 5. 1972, trvale bytem v Praze 3, Kláskova 7, t. č. ve VTOS, Věznice Ruzyně, Praha 6 – Ruzyně, rozhodl dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení lhůty k provedení úkonu takto:

Účastníkům řízení Jarmile Hoškové a Everardu Hoškovi se stanoví lhůta pro vyjádření k předmětu řízení a k podání návrhů na provedení dokazování do 15. března 2006.


Odůvodnění:

Odbor péče o dítě zahájil oznámením ze dne 12. ledna 2006 řízení o svěření nezletilého do péče budoucích pěstounů. Oznámení bylo poslednímu z účastníků doručeno dne 16. ledna 2006. Spolu s oznámením zaslal správní orgán všem účastníkům výzvu k vyjádření k předmětu řízení, jakož i poučení o právu účastníků na toto vyjádření, právo navrhovat provedení důkazů a důkazy správnímu orgánu předkládat.

K výzvě se společným podáním vyjádřili Marie a Josef Novákovi, kteří uvedli, že řízení bylo zahájeno po dohodě s nimi a všechny doklady svědčící o splnění zákonných podmínek pro přijetí dítěte do péče má rozhodující orgán k dispozici. K řízení se podáním ze dne 9. února 2006 řádně vyjádřil rovněž opatrovník nezletilého, který zároveň požádal o co nejrychlejší rozhodnutí, jež je z hlediska výchovných a vývojových potřeb nezletilého žádoucí.

Nahrávám...
Nahrávám...