dnes je 20.6.2024

Input:

Ukládací znaky, skartační znaky a skartační lhůty spisového a skartačního plánu

28.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.0.6 Ukládací znaky, skartační znaky a skartační lhůty spisového a skartačního plánu

reed

Vzor ke stažení zde

SKARTAČNÍ ZNAKY

Příklad

Skartační znaky "A", "S" a "V"určují, jak má být po uplynutí skartační lhůty s dokumenty naloženo:

  • znak "A" (archiv) – do této skupiny se zařazují dokumenty trvalé hodnoty, které budou po posouzení ve skartačním řízení předány příslušnému archivu podle doby vzniku dokumentu k trvalému uložení,

  • znak "S" (stoupa) – do této skupiny se zařazují dokumenty, které po uplynutí skartační lhůty budou po posouzení ve skartačním řízení a vydání protokolu o skartačním řízení zničeny,

  • znak "V" (výběr) – do této skupiny jsou zařazovány dokumenty, u nichž ve skartačním řízení úřad navrhuje a archiv posoudí, které z nich budou předány k trvalému uložení do archivu a které budou zničeny. Při jejich odborném posuzování je na požádání povinen spolupracovat útvar příslušný odbor nebo útvar, v němž dokument vznikl nebo byl vyřízen.

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN

Ukládací znaky spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin dokumentů

Tabulka


Jednotlivé skupiny ukládacích znaků   ukládací znaky od – do   
Znaky všeobecné   51–98   
Organizace činnosti   101–108   
Agenda kontroly a interního auditu   111–114   
Personální práce   117–123   
Finance   176–182   
Životní prostředí, zemědělství   201–250   
Živnostenský úřad   251   
Správa majetku kraje   254   
Doprava a silniční hospodářství   276–282   
Cestovní ruch   306   
Územní plánování a stavební řád   326–340   
Kultura   401–411   
Školství a sport   451–457   
Zdravotnictví   526–537   
Sociální péče   552–559   
Požární ochrana   582   
Všeobecná vnitřní správa,
ochrana veřejného pořádku   
603–625   
Státní sociální podpora   702–706   
Zvláštní písemnosti   998   

Tabulka


Ukládací
znak
(podznak)    
Heslo   Skartační
znak/lhůta   
ZNAKY VŠEOBECNÉ     
51  Dokumenty hejtmana a ředitele úřadu
(dokumenty, které nelze zařadit do jiných věcných skupin) 
 
   
51.1   Dokumenty starosty   V/10   
51.2   Dokumenty tajemníka obecního/městského) úřadu   V/10   
52  Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi     
52.1   Součinnost se správními úřady   V/5   
52.2   Součinnost s jinými organizacemi   V/5   
52.5   Meziregionální spolupráce   V/5   
         
53  Organizace, členění a působnost úřadu     
53.1   Systemizace úřadu   A/5 1)  
53.2   Interní akty řízení (řády, směrnice, příkazy) a další řídící předpisy   A/5 1)  
         
54  Řízení, kontrola a metodická činnost:     
54.1   u organizačních složek   V/5   
54.2   u příspěvkových organizací, jichž je obec zřizovatelem   V/5   
54.3   krajskými a ústředními správními úřady   V/5   
         
56  Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů a spisů):     
56.1   obchodní   V/5 1)  
56.2   nájemní   S/5 1)  
56.3   majetkoprávní   A/5 1)  
56.4   kolektivní   A/5 1)  
56.5   o spolupráci   A/5 1)  
56.6   veřejnoprávní   A/5 1)  
56.7   darovací   V/5 1)  
56.8   o dílo   S/5 1)  
56.9   ostatní   V/5 1)  
         
57  Statistika, výkaznictví     
57.1   Časové řady ukazatelů   V/5 1)  
57.2   Roční výkazy   A/5   
57.3   Výkazy s kratší než roční periodicitou   S/5   
57.5   Jednorázové soupisy   S/5 2)  
57.6   Podkladový materiál k výkazům   S/5 2)  
         
58  Automatizace, výpočetní technika     
58.1   Programová dokumentace   S/5 3)  
58.2   Provozní dokumentace, licence   S/5 3)  
         
59  Petiční právo  V/10   
         
60  Stížnosti, podněty a oznámení občanů      
60.1   Stížnosti, podněty a oznámení občanů   V/5   
60.2   Hodnocení, rozbory, evidence   A/5   
         
61  Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení     
61.1   Ochrana obyvatelstva      
61.1.1   Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany   A/5   
61.1.2   Spolupráce s ostatními orgány   S/5   
61.1.3   Opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití aj.)   V/5   
61.1.4   Hospodaření s materiálem civilní ochrany   S/5   
61.1.5   Zařízení civilní ochrany   V/5   
61.1.6   Organizace školení fyzických a právnických osob   S/5   
61.1.7   Stanoviska obecního/městského úřadu jako dotčeného orgánu ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva   A/5   
61.2   Integrovaný záchranný systém      
61.2.1   Organizace Integrovaného záchranného systému   A/5   
61.2.2   Cvičení a vzdělávání v Integrovaném záchranném systému   S/5   
61.2.3   Koordinace záchranných a likvidačních prací   V/5   
61.2.4   Zahraniční pomoc   A/5   
61.3   Krizové řízení      
61.3.1   Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, kriz. štáb)   V/5   
61.3.2   Zvláštní skutečnosti   V/5   
61.3.3   Připravenost na krizové stavy (krizové plánování, cvičení, vzdělávání v krizovém řízení)   V/5   
61.3.4   Řešení krizových situací   A/5   
61.3.5   Humanitární pomoc   V/5   
61.3.6   Hospodářská opatření pro krizové stavy   V/5   
61.3.7   Součinnost při plánování obrany státu   V/5   
62  Zahraniční styky a cesty  V/5   
         
63  Referendum     
63.1   Vyhlášení, průběh a výsledek referenda   A/10 4)  
63.2   Ostatní dokumenty k referendu   V/5   
         
64  Živelní pohromy a mimořádné události  A/5   
         
65  Plány, koncepce, programy rozvoje  A/10   
         
66  Ukládání pokut  S/5   
         
67  Přestupky, správní delikty     
67.1   Přestupky   V/10   
67.2   Správní delikty   V/10   
67.3   Žádosti o prodloužení lhůty, znalecké posudky a ostatní sdělení   V/5   
         
69  Fotografování, filmování (povolení aj.)  S/5   
         
70  Spisová služba     
70.1   Skartační řízení (skartační návrhy, protokoly o skartačním řízení, předávací seznamy)   S/5   
70.2   Podací deník   A/5   
70.4   Rejstříky   A/5 5)  
70.5   Pomocná evidence   S/5 6)  
         
73  Privatizace, restituce, vyvlastnění  A/10   
         
74  Vyznamenání, ceny  A/5   
         
76  Propagační činnost     
76.1   Tiskoviny a publikace vydávané obcí/městem   A/5   
76.2   Výstřižková služba o obci/městě   V/5   
76.3   Jiné formy prezentace obce/města   V/5   
         
77  Volby     
77.2.1   Organizační a technické zabezpečení voleb   S/5   
         
78  Volby přísedících u soudu  A/5   
         
79  Konference pořádané obecním/městským úřadem  V/5   
         
84  Poskytování informací, styk s veřejností     
84.1   Poskytování informací ze zákona   S/5   
84.2   Vyhodnocení   A/5   
         
85  Záležitosti obce     
85.1   Slučování a rozdělování obcí   A/5   
85.2   Souhlas se jmenováním tajemníka obecního úřadu V/5 85.3 Dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu samostatné i přenesené působnosti   A/10   
         
86  Ověřování odborné způsobilosti  S/5 1)  
         
87  Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu/městskému úřadu     
87.1   Dokumenty na vědomí   S/1   
87.2   Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti   S/1   
         
88  Dotace, grantová podpora     
88.1   Dotace, grantová podpora   V/10   
88.2   Vyjádření, stanoviska ke grantům a dotacím   V/5   
         
89  Právní předpisy     
89.1   Obecně závazné vyhlášky obce   A/5 1)  
89.2   Nařízení obce   A/5 1)  
89.3   Stanoviska k návrhům právních předpisů   V/5   
         
91  Veřejné zakázky, výběrové řízení     
91.1   Veřejné zakázky   V/5 13)  
91.2   Výběrové řízení   V/5   
         
92  Záležitosti národnostních menšin, integrace cizinců  V/5   
         
93  Předběžná ochrana orgánem státní správy  S/5   
         
94  Integrační a preventivní aktivity  V/5   
         
95  Ukládání sankcí  V/5   
         
96  Vymáhání pohledávek   S/15   
         
97  Úkony v rámci nečinnosti správních úřadů  S/5   
         
98  Správní žaloby  A/10   
         
ORGANIZACE ČINNOSTI     
101  Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí     
101.1   Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu)   V/5   
101.2   Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: 101.2.1 zastupitelstva   A/5 14)  
101.2.2   rady   A/5 14)  
101.2.3   výborů   A/5 14)  
101.2.4   komisí   A/5 14)  
101.3   Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí   A/5   
         
102  Zvláštní orgány obce/města  V/5   
         
105  Zastupování obce a obecního úřadu     
105.1   Zastupování při právních jednáních   V/10   
105.2   Zastupování obecního úřadu ve správním soudnictví   V/10   
         
106  Zájmová sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí  A/5 1)  
107  Regionální rozvoj     
107.1   Rozvoj venkova   A/10   
107.2   Rozvoj lidských zdrojů   A/10   
107.3   Podpora podnikání   A/10   
         
108  Evropská unie     
108.1   Region soudržnosti   A/10   
108.2   Národní rozvojový plán   V/10   
108.3   Operační programy   V/10   
108.4   Regionální rada   A/10   
         
AGENDA KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU     
111  Plány kontrolní činnosti a interního auditu     
111.1   krátkodobé   S/5   
111.2   dlouhodobé   A/10   
         
112  Kontroly     
112.1   Kontroly vlastní   V/10   
112.2   Kontroly ve spolupráci s jinými orgány   V/10   
112.3   Zprávy z kontrol provedených jinými orgány   V/10   
112.4   Rozbory a vyhodnocení   A/10   
         
113  Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí     
113.1   Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného   KÚV/10   
113.2   Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného auditorem   V/10   
113.3   Podklady   S/10   
         
114  Interní audit     
114.1   Zpráva o interním auditu   A/10   
114.2   Podklady   S/10   
         
PERSONÁLNÍ PRÁCE     
117  Kvalifikace a vzdělávání pracovníků  S/5   
         
118  Pracovní poměr     
118.1   Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků, evidenčních listů, čestných prohlášení, pracovních a služebních smluv, funkčního zařazení, platových výměrů, kvalifikačních posudků a dokladů, výsledků psychologických a podobných zkoušek a testů, čestných uznání a vyznamenání, výpočtů, žádostí o rozvázání pracovního poměru, výstupních a propouštěcích listů, likvidačních listů, vysvědčení při odchodu ze zaměstnání, zápočtových listů (potvrzení o zaměstnání) aj.:      
118.1.1   vedoucích zaměstnanců   A/10 1)  
118.1.2   ostatní osobní spisy:       
   dokumenty obsahující údaje potřebné pro účely důchodového pojištění   S/50   
   ostatní   S/10   
   vyjma dokumentů týkajících se osobních údajů o zaměstnanci, které nejsou nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zvláštních zákonů. Tyto dokumenty předá zaměstnavatel zaměstnanci při skončení pracovního poměru (např. životopis, pracovní posudky, vysvědčení, zápočtový list apod.).      
118.1.3   dokumenty týkající se přijímání do pracovního poměru a zařazení, rušení pracovního poměru, propouštění a jiných změn (pokud nejsou součástí osobního spisu)   S/5   
118.2   Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas)   S/5   
118.3   Snížení pracovního úvazku   S/5   
118.6   Náhrada škody   S/5   
118.10   Postihy podle zákoníku práce   S/5   
118.11   Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti   S/10   
118.12   Žádosti o zaměstnání   S/5   
         
119  Záležitosti pracovně právní     
119.1   Zaměstnanci obce/města zařazení do obecního/městského úřadu   S/5   
119.2   Zaměstnanci obce/města zařazení do organizačních složek obce/města   S/5   
119.3   Výběrová řízení na obsazení pracovních míst   S/30   
119.4   Platy zaměstnanců obce   S/5   
119.5   Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.)   A/5   
         
120  Záležitosti členů zastupitelstva obce a členů výborů a komisí  S/5   
120.1   Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva   S/5   
120.2   Záležitosti důchodového zabezpečení   S/5   
120.3   Odměny včetně odvodů z odměn   S/5   
120.4   Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů)   S/5   
         
121  Mzdy, půjčky zaměstnancům     
121.2   Katalog funkcí a mzdových tarifů   S/5 1)  
121.8   Mzdové listy   S/50   
121.9   Daň z příjmu   S/10   
121.10   Sociální pojištění   S/10   
121.11   Zdravotní pojištění   S/5   
121.12   Výplatní lístky   S/5   
121.13   Půjčky zaměstnancům   S/5 1)  
         
122  Péče o pracovníky     
122.1   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů      
122.1.1   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci   S/5   
122.1.2   Pracovní úrazy, jejich odškodňování:      
   – smrtelné a těžké   A/10   
   – ostatní   S/10   
122.4   Osoby se změněnou pracovní schopností   S/5   
122.5    Stravování   S/1   
122.7   Sociální fond   S/10   
         
123  Fond kulturních a sociálních potřeb  V/5   
         
FINANCE     
176  Rozpočty     
176.1   Rozpočtový výhled   A/10   
176.2   Roční rozpočty, rozpočtová opatření   A/10   
176.3   Rozbory plnění rozpočtů, rozbory finančního hospodaření   A/10   
176.4   Podklady pro sestavení rozpočtu   S/10   
         
177  Finanční plány a rozpočty organizací zřizovaných krajem     
177.1   Finanční plány a rozpočty   A/10   
177.3   Rozbory hospodaření   A/10   
177.4   Ostatní dokumenty finančního hospodaření   S/10   
177.5   Závazné ukazatele   V/10   
         
178  Daně a poplatky     
178.1   Správní poplatky   S/10   
178.2   Daně   S/10   
178.3   Místní daně a poplatky (odvolání proti rozhodnutí)   S/10   
         
179  Zúčtování vztahů k rozpočtům     
179.1   Zúčtování dotací k rozpočtu kraje   V/10   
179.2   Zúčtování prostředků státního rozpočtu za kraj, obce a dobrovolné svazky obcí   A/10   
179.3   Zúčtování prostředků státních fondů za kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace v územní působnosti kraje   A/10   
         
180  Konfiskace, propadnutí majetku     
180.1   Konfiskační záležitosti   A/10   
180.2   Propadnutí majetku podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. a zákona č. 71/1959 Sb.   A/20   
180.3   Propadnutí majetku z prozatímní správy podle vyhlášky č. 61/1986 Sb.   A/20   
         
181  Účetnictví     
181.1   Účetní závěrky a výroční zprávy sestavované podle zákona o účetnictví:      
181.1.1   vlastní (řádné roční účetní závěrky)   A/10   
181.1.2   vlastní (mezitímní a mimořádné účetní závěrky)   V/5   
181.1.3   řádné roční účetní a finanční výkazy příspěvkových organizací zřízených obcí/městem   S/5   
181.2   Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti, o nakládání s majetkem, o pohledávkách a závazcích a ostatní účetní doklady   S/5   
181.3   Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek   S/5 1)  
181.4   Ostatní účetní dokumenty (přezkum hospodaření, rating aj.)   S/5   
181.6   Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků   S/10 1)  
181.7   Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetní doklady a jiné účetní dokumenty vzniklé z přímého styku s cizinou před 1. lednem 1949 a účetní závěrka vztahující se k převodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedená podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů   8)  
181.8   Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí   S/5 1)  
181.9   Cenné papíry   V/10   
181.10   Výherní hrací přístroje   S/5   
         
182  Reprezentační fond  S/5   
         
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ     
201  Půdní fond     
201.1   Vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu   A/15   
201.2   Ochrana a využití půdního fondu   V/5   
201.7   Souhlas k návrhům dobývacích prostorů   A/10   
201.8   Souhlas k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení   V/5   
         
202  Územně plánovací dokumentace (stanoviska, souhlasy)  V/5   
         
203  Zemědělství     
203.1   Evidence máku setého a konopí   V/5   
203.3   Vinařství   V/5   
203.5   Veterinární opatření   V/5   
         
206  Myslivost     
206.3   Myslivecké plánování a statistika   V/5   
206.4   Oblasti pro chov zvěře   V/5   
206.6   Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při dozoru   V/5   
206.8   Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci   V/10   
206.9   Nehonební pozemky   V/5   
         
207  Rybářství     
207.1   Rybářské revíry   A/5   
207.3   Rybářská evidence   V/5   
207.4   Rybářský hospodář   V/5   
         
208  Posuzování vlivů na životní prostředí     
208.1   Stanoviska EIA, SEA   A/10   
208.2   Vyjádření EIA, SEA   A/5   
208.3   Zjišťovací řízení   V/10   
         
209  Integrovaná prevence     
209.1   Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení   V/50 1)  
209.2   Uložení nápravných opatření   V/50 1)  
209.3   Rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho částí   V/50 1)  
         
221  Lesní hospodářství     
221.1   Využívání lesních ploch (souhlas, omezení)   A/20   
221.2   Lesní hospodářské plány   A/20 1)  
221.3   Kategorizace lesů   A/10   
221.4   Lesní stráž   V/10   
221.5   Ochrana lesů   V/5   
221.6   Opatření k nápravě škod   V/10   
221.7   Rozhodnutí o odnětí lesních pozemků nebo omezení jejich využívání pro funkci lesa   A/20   
221.8   Rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence odborného lesního hospodáře   V/10   
221.9   Rozhodnutí o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích   A/10   
221.10   Evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin   V/10   
         
230  Vodohospodářské plánování     
230.1   Vodohospodářské plánování   A/5   
230.2   Plány oblastí povodí   V/5 1)  
         
231  Vodní hospodářství     
231.1   Realizace vodního zákona (stanoviska, vyjádření)   V/5   
231.2   Vodoprávní povolení, souhlasy a jiná opatření vodoprávního úřadu ve správním řízení   A/20   
231.6   Mimořádná opatření při nedostatku vody   V/5   
231.7   Vodoprávní dozor, sankce   V/5   
231.8   Vodoprávní evidence   A/50   
231.9   Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, ochrana před povodněmi   V/10   
231.10   Hraniční vody   A/20   
231.11   Důlní vody   V/10   
231.12   Revitalizace vodních toků   A/20   
231.13   Poplatek      
231.13.1   za odběr podzemních vod   S/5   
231.13.2   za vypouštění odpadních vod   V/5   
         
233  Vodovody a kanalizace     
233.1   Realizace zákona o vodovodech a kanalizacích   V/5   
233.3   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací   A/20   
233.4   Majetková evidence vodovodů a kanalizací   A/50   
233.5   Povolení k provozování vodovodů a kanalizací   A/10   
233.6   Dozor a sankce   V/5   
233.7   Nouzové zásobování vodou   V/5   
         
245  Ochrana ovzduší     
245.1   Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší   V/5   
245.2   Snižování emisí, stanovení emisních limitů   V/5   
245.3   Poplatky za znečištění ovzduší (kromě správních)   S/5   
245.4   Dozor nad ochranou ovzduší   S/5   
245.5   Regulační opatření při inverzních stavech ovzduší, smogové situace   V/5   
245.6    Evidence velkých stacionárních zdrojů znečištění   V/5   
         
246  Ochrana přírody     
246.2   Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu přírody   A/10   
246.3   Chráněné části přírody   V/5   
246.4   Ochrana krajinného rázu, zásahy do významných krajinných prvků   A/5   
246.8   Mezinárodní konvence o ochraně živočichů a rostlin (CITES)   V/5   
         
247  Vzdělávání a osvěta (ekologická výchova, environmentální výchova aj.)  V/5   
         
248  Chemické látky     
248.1   Nakládání s chemickými látkami a přípravky   V/5   
248.2   Evidence udělených a odňatých autorizací činnosti   V/5   
248.3   Pozastavení výkonu autorizované činnosti   V/5   
248.4   Vyjádření k výrobě a užívání chemických látek   V/5   
248.6   Oznámení o zařazení objektu, návrh na zařazení objektu   V/5   
248.7   Bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, vnější a vnitřní havarijní plán, plán fyzické ochrany)   V/5 1)  
         
249  Odpadové hospodářství     
249.1   Udělení souhlasu ke sběru, výkupu, odstraňování a využívání odpadu   V/59   
249.2   Evidence zařízení ke sběru, výkupu, odstraňování a využívání odpadu   V/510   
249.3   Udělení souhlasu k provozování skládek včetně agendy související jejich provozem   V/10   
         
250  Geologie, hornictví     
250.1   Hornická činnost (rozhodnutí)   A/5   
250.2   Dobývání výhradního ložiska   A/10   
250.3   Stanovení, změna a zrušení dobývacího prostoru (vyjádření)   A/5   
250.4   Povolování staveb a zařízení v chráněných ložiskových územích   V/5   
250.5   Stanovení chráněných ložiskových území   V/5   
250.8   Rozhodnutí o omezení vlastnických práv k nemovitosti při provádění geologických prací   V/5   
250.9   Náhrady škody za omezení v užívání nemovitosti   V/5   
250.10   Obnova území (rekultivace, revitalizace, regenerace, sanace)   A/10   
         
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD     
251  Podnikání     
251.1   Postupování informací a stanovisek:      
251.1.1   z živnostenského rejstříku   S/5   
251.1.2   ostatních informací a stanovisek ve vztahu k podnikání   S/5   
251.2   Dozorová činnost na úseku regulace reklamy   V/5   
251.3   Nařízení živnostenské kontroly   V/5   
251.4   Odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů   S/10   
251.5   Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými prostředky   V/5   
         
SPRÁVA MAJETKU OBCE/Města     
254  Hospodaření a správa majetku     
254.1   Evidence majetku   A/5 10)  
254.2   Inventarizace majetku   V/5   
254.3   Hospodaření s majetkem obce/města      
254.3.1   Nabývání majetku   V/5   
254.3.2   Převod majetku (prodej, dary)   A/10   
254.3.3   Převod práva hospodaření s majetkem   A/10   
254.3.4   Nájemné   S/5   
254.3.5   Rekonstrukce a modernizace majetku   V/5 1)  
254.3.6   Opravy a údržba majetku   S/5   
254.3.7   Zatížení (dluhy, věcná břemena) majetku   S/5   
254.3.8   Pojištění majetku   S/5   
254.3.9   Vyřazování majetku   S/5   
         
DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ     
276  Doprava     
276.1   Koordinace dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti      
276.1.1   Integrované dopravní systémy   A/10   
276.1.2   Dopravní průzkumy   A/10   
276.2   Jízdní řády (schvalování, změny, požadavky na vedení dopravy)   S/5   
276.4   Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště   V/5   
276.5   Státní odborný dozor na dodržování podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích   V/5   
276.7   Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel      
276.7.1   Odvolání k registraci provozování autoškol, změny a odnětí   V/5   
276.7.2   Státní dozor ve věcech upravených zákonem   V/5   
276.7.3   Odborná způsobilost učitelů autoškol   V/10 1)  
276.7.4   Kontrola zkušebních komisařů   S/10   
276.7.5   Odvolání proti rozhodnutí ve věci odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel   S/5   
276.9   Eurolicence   S/5   
276.10   Bezpečnost silničního provozu   V/5   
         
277  Silniční doprava     
277.1   Nákladní přeprava      
277.1.1   Stanovisko k vydání a odebrání koncese   S/10   
277.1.2   Povolení pro dopravní činnost, která není živností   S/5   
277.1.3   Povolení k provozu nákladních vozidel o sobotách a nedělích   S/5   
277.1.4   Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti v nákladní dopravě (skartační lhůta začíná plynout až po skončení platnosti osvědčení)   S/50   
277.1.5   Finanční způsobilost k provozování nákladní dopravy   S/5   
277.1.6   Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy   S/5   
277.2   Přeprava osob      
277.2.1   Stanovisko k vydání koncese   S/10   
277.2.2   Licence k provozování pravidelné autobusové dopravy V/5 277.2.3 Povolení k přepravě osob, která není živností   S/5   
277.2.4   Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti k dopravě osob (skartační lhůta začíná plynout až po skončení platnosti osvědčení)   S/50   
277.2.5   Smlouvy o závazku veřejné služby   S/5 1)  
277.2.6   Finanční způsobilost k provozování dopravy osob   S/5   
277.2.7   Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy   S/5   
277.3   Taxislužba – odvolání proti rozhodnutí   S/5   
277.4   Nemotorová doprava   S/5   
         
278  Technika silniční dopravy     
278.5   Osvědčení k provozování stanic technické kontroly   S/10 1)  
278.6   Odvolací řízení ve věci osvědčení k provozování stanic měření emisí   S/10   
         
279  Městská doprava     
279.1   Osvědčení o oprávnění podnikání v městské dopravě   V/5   
279.2   Odvolací řízení   S/5   
         
280  Silnice, provoz na silnicích     
280.1   Stavby a rušení silnic   A/10   
280.2   Příprava plánů investic a velkých oprav   A/10   
280.4   Dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení)   S/5   
280.6   Běžná údržba silnic a mostů   S/5   
280.7   Zimní údržba pozemních komunikací   S/5   
280.8   Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí   S/5   
280.9   Odvolání proti rozhodnutím týkajících se pozemních komunikací   V/10   
280.13   Stavební a kolaudační řízení   S/10   
280.14   Evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací   A/10   
280.15   Cyklostezky   V/5   
280.16   Nemovitosti      
280.16.1   Připojení nemovitosti k silnici   A/10   
280.16.2   Zřizování věcných břemen   A/10   
280.17   Reklamní zařízení   S/5   
280.18   Kontrolní vážení   S/5   
         
281  Ostatní obory dopravy  V/5   
         
282  Státní odborný dozor     
282.1   V nákladní dopravě   V/5   
282.2   V osobní dopravě   V/5   
282.3   Na pozemních komunikacích   V/5   
         
CESTOVNÍ RUCH     
306   Cestovní ruch   V/5   
         
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD     
326  Územně plánovací dokumentace (včetně podkladů)     
326.1   Stanoviska orgánu územního plánování ke konkrétním záměrům   V/5   
         
328  Územní řízení, územní rozhodnutí     
328.1   Stanoviska   A/5   
328.2   Žádosti o prodloužení lhůty, znalecké posudky aj.   S/5   
         
330  Stanoviska k řízením vedeném stavebním úřadem  V/5   
         
332  Státní stavební dohled  V/5   
         
334  Stanovování stavebních úřadů  A/5   
         
336  Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby  A/10   
         
339  Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými prostředky  V/5   
         
340  Radonový program ČR  V/5   
         
KULTURA     
401  Kultura     
401.1   Vzdělávací a jiné kulturně výchovné akce, soutěže aj.   V/5   
         
402  Kulturní zařízení a příspěvkové organizace zřízené obcí/městem  V/5   
         
403  Kulturní instituce a zařízení v obci/městě (dokumenty na vědomí)  S/5   
         
404  Audiovize  V/5   
         
405  Autorský zákon (odvolací řízení)  V/5   
         
406  Neziskový sektor (neprůřezové činnosti)  V/10   
         
408  Tisk, rozhlas, televize a film  V/5   
         
409  Neprofesionální umělecké aktivity  V/5   
         
410  Kroniky (vlastní), pamětní knihy  A/10 6)  
         
411  Památková péče     
411.1   Koncepce státní památkové péče   A/10   
411.2   Plány obnovy zachování kulturních památek   A/10   
411.3   Návrhy na vymezení ochranného pásma (městské, vesnické a krajinné celky, památky lidové architektury, skanzeny aj.)   A/10   
411.4   Prohlášení za národní kulturní památku, kulturní památku, památkovou rezervaci, zónu, ochranné pásmo (vyjádření k prohlášení a rušení)   A/10   
411.6   Evidence kulturních památek   A/10   
411.7   Národní kulturní památky      
411.7.1   Stanovisko k provedení obnovy   A/10   
411.7.2   Stavební dohled při obnově   V/5   
411.7.3   Řízení o vyvlastnění   A/5   
411.7.4   Řízení o uložení opatření   V/5   
411.8   Trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa   A/5   
411.9   Užívání kulturních památek a národních kulturních památek   A/10   
411.10   Archeologické výzkumy      
411.10.1   Podmínky pro provádění archeologického výzkumu ve vztahu k vlastníkovi, správci či uživateli nemovitosti, náhrady za majetkovou újmu   A/10   
411.10.2   Náhrada nálezci archeologického nálezu   V/5   
411.11   Příspěvky vlastníkům památek   V/10   
         
ŠKOLSTVÍ, SPORT     
451  Vzdělávací soustava obce/města     
451.1   Vzdělávání a výchovně vzdělávací soustava obce/města      
451.1.1   Výroční zpráva obce/města   A/10   
451.2   Zřizovací listiny škol a školských zařízení zřizovaných obcí/městem   A/10   
         
452  Síť škol, předškolních a školských zařízení     
452.1   Zařazení, vyřazení, změny v síti škol, předškolních a školských zařízení   A/10   
452.2   Souhlas se slučováním a rušením škol, předškolních a školských zařízení   V/5   
452.3   Souhlas se jmenováním či odvoláním ředitele škol, předškolních a školských zařízení   V/10   
452.4   Vyjádření k udělení výjimek z počtu škol, počtu dětí a žáků ve škole S/5 452.5 Výkonové výkazy škol a školských zařízení   V/20   
452.6   Porady ředitelů škol, předškolních a školských zařízení svolávaných obcí/městem   A/5   
452.7   Konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí/městem, jmenování a odvolání ředitelů   V/5   
452.8   Výroční zprávy škol a zařízení zřizovaných obcí/městem   A/10   
         
453  Školy, předškolní a školská zařízení     
453.1   Pasportizace škol   A/10   
453.2   Výsledky hospodaření škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných obcí/městem   A/10   
453.3   Delimitační protokoly škol a školských zařízení   V/10   
453.4   Ostatní záležitosti škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných obcí/městem   V/10   
         
454  Školní docházka a vyučovací proces na školách, předškolních a školských zařízeních     
454.1   Rozhodnutí:      
454.1.1   o osvobození od povinné školní docházky   S/50   
454.1.2   o osvobození od povinnosti docházet do školy   S/50   
454.2   Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení (o nepřijetí ke studiu na střední školy, o přerušení studia, podmínečném vyloučení nebo vyloučení ze studia, opakování ročníku po splnění povinné školní docházky, zamítnutí žádosti o přiznání či odnětí stipendia aj.)   S/5   
454.3   Úprava režimu vyučovacího dne   S/1   
454.4   Jmenování a odvolání členů zkušebních komisí pro vykonání absolutoria a předsedů komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky   S/5   
454.5   Výsledky vzdělávání žáků   V/5   
454.6   Nostrifikace a uznání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními školami   S/50   
454.7   Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, předškolních a školských zařízení   S/5   
         
455  Česká školní inspekce     
455.1   Inspekční zprávy a protokoly o činnosti škol, předškolních a školských zařízení   S/5   
455.2   Opatření přijatá na základě výsledků kontroly České školní inspekce u škol, předškolních a školských zařízení   S/10   
         
456  Mládež, sport     
456.1   Návrh rozpočtu pro rozvoj sportu a aktivit dětí a mládeže (podklady)   S/10   
456.2   Výstavba, rekonstrukce, udržování a provozování zařízení sloužících dětem a mládeži (podklady)   S/10   
         
ZDRAVOTNICTVÍ     
526  Zdravotnická soustava     
526.1   Zařízení a organizace zdravotnické soustavy   V/5   
526.2   Registrace nestátních zdravotnických zařízení   V/50   
         
527  Zdravotnická zařízení zřizovaná městem  V/5   
         
529  Přírodní léčebné lázně, přírodní léčebné zdroje  A/5   
         
530  Hygienická služba  V/5   
         
531  Léčiva, návykové a omamné látky     
531.1   Evidence nakládání s návykovými látkami   S/5   
531.2   Návykové látky (alkoholismus, tabakismus, drogy)   V/10   
531.3   Omamné látky   V/10   
         
532  Záchranná služba  V/5   
         
533  Územní znalecká komise  V/10   
         
SOCIÁLNÍ PÉČE     
552  Mimoústavní sociální péče  V/5   
         
553  Sociální služby     
553.1   Řízení, kontrola a rozvoj na úseku sociálních služeb   V/10   
553.2   Zařízení sociálních služeb      
553.2.1   Zřizování   A/5   
553.2.2   Školení zaměstnanců   S/5   
553.2.3   Přijímání osob do zařízení sociálních služeb   S/5   
553.3   Odvolání proti rozhodnutí na úseku sociálních služeb   S/10   
         
554  Dávky zdravotně postiženým a starým občanům  S/15   
555   Péče o rodinu      
555.1   Sociální péče   S/15   
555.2   Sociálně právní ochrana, odvolání proti rozhodnutí   S/10   
555.3   Pěstounská péče   S/5   
555.4   Peněžité a věcné dávky   S/15   
         
556  Péče o společensky nepřizpůsobené občany  V/5   
         
559   Dávky sociální péče      
559.1   Odvolání proti rozhodnutí na úseku dávek sociální péče   S/10   
559.2   Dávky při nedostatečném příjmu   S/10   
         
POŽÁRNÍ OCHRANA     
582  Činnost požární ochrany     
582.1   Dokumentace požární ochrany obce/města/kraje   V/5 1)  
582.4   Školení a odborná příprava o požární ochraně   S/5   
582.5   Požární prevence   S/5   
582.6   Bezpečnostní a jiná opatření   S/5   
         
VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA, OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU     
603  Záležitosti vojenskosprávní  V/5   
604   Územní organizace      
604.1   Územní změny hranic obce/města   A/10   
604.2   Záležitosti státních hranic (u příhr. obcí/měst)   A/10   
         
605  Evidence obyvatel     
605.4   Rozhodování ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu   V/5   
Nahrávám...
Nahrávám...