dnes je 21.7.2024

Input:

Tipy pro postup v případě zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7 Tipy pro postup v případě zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Opravné prostředky proti rozhodnutí Katastrálního úřadu

Každé rozhodnutí obsahuje poučení o tom, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Rozhodnutí   Opravný prostředek  
povolení   Není  
zamítnutí   žaloba k soudu podle OSŘ  
zastavení, přerušení – předběžná otázka, přerušení s výzvou k odstranění nedostatků   odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu  

Odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (ZKI) se podává u příslušného katastrálního pracoviště, lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SŘ a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pro podání odvolání není stanoven žádný formulář.

Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.

Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení ani obnova řízení; přípustná je žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Žaloba ke krajskému soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí

Pokud katastrální úřad zamítl návrh na vklad do katastru nemovitostí, neúspěšný účastník řízení před katastrálním úřadem se může domáhat povolení tohoto vkladu u soudu prostřednictvím žaloby dle části páté OSŘ. Tato žaloba představuje prostředek obrany proti rozhodnutí správního orgánu, které se týká soukromoprávních subjektivních práv. Z tohoto důvodu je nutné se v

Nahrávám...
Nahrávám...