dnes je 20.5.2024

Input:

Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce

1.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.0.4 Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde.

Kontrolní řád

výborů zastupitelstva obce

I.

Úvod

Výbory, jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce provádějí kontrolní činnost:

  • z podnětu zastupitelstva obce (§ 118 zákona č. 128/2000 Sb.),

  • stanovenou zákonem o obcích [ § 119 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) a b) ],

  • na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce.

Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem.

II.

Obecná ustanovení

1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina - členové příslušného výboru.

2. Předseda výboru určí členy kontrolní skupiny a členům může pro účely příslušné kontroly předat písemné pověření, které obsahuje označení kontrolního a kontrolovaného orgánu, jména kontrolních pracovníků vč. určení vedoucího kontrolní skupiny, předmět kontroly, kontrolované období a termín zahájení kontroly.

3. Provedení kontroly musí být kontrolované osobě předsedou výboru nebo členem kontrolní skupiny oznámeno (písemně) minimálně 7 dnů před jejím provedením.

III.

Postup při provádění kontroly

1. Předseda výboru je oprávněn být přítomen zahájení kontroly a při projednání výsledků kontroly.

2. Členové výboru provádějící kontrolu jsou povinni zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou povinni kontrolovanému subjektu na požádání prokázat doklady.

3. Kontrolující jsou při kontrole povinni:

  • šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,

  • zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s příslušnými právními předpisy,

  • zabezpečit řádnou ochranu zapůjčených originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolované osobě,

  • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností,

  • řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny,

  • pořídit o výsledku kontroly zápis.

4. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění kontroly.

5. Závažné nedostatky, zjištěné při kontrole, oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi výboru ihned.

6. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly, předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o oznámení informuje prostřednictvím starosty zastupitelstvo obce.

IV.

Zápis o kontrole

1. Kontrolní skupina,

Nahrávám...
Nahrávám...