dnes je 29.2.2024

Input:

Statut Fondu rozvoje bydlení obce

18.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.0.5 Statut Fondu rozvoje bydlení obce

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

STATUT

FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE .......

Jednací číslo: 

Datum schválení: DD. MM. 2015 

Účinnost od–do: DD. MM. 2015 Neomezená 

Plánovaná revize: DD. MM. 2016 

Typ předpisu (závaznost):

Zpracovatel: 

Článek 1

Účel fondu

Fond rozvoje bydlení (dále jen "fond") je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce .......... usnesením č. ........ ze dne ........... v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Fond je určen k poskytování dotovaných úvěrů na opravu, rekonstrukci a modernizaci (dále jen "předmět úvěru"):

a. nemovitostí určených zcela nebo v převažující míře k bydlení (tj. byty, rodinné domy, obytné domy s více bytovými jednotkami apod.),

b. vnějších přípojek energií, vody a kanalizace k nemovitostem dle písmene a),

c. oplocení zahrad, pochůzné a pojezdové plochy, sadové úpravy u nemovitostí dle písmene a).

2. Příjemcem úvěru z fondu je fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, která je vlastníkem či spoluvlastníkem předmětu úvěru nacházejícím se v k. ú. ..................... (katastrální území obce).

 

Článek 2

Rozpočet fondu

1. Rozpočet fondu, který je nedílnou součástí rozpočtu obce, tvoří na příjmové stránce jednotlivé zdroje a ve výdajové části výdaje, které jsou realizovány v souladu s tímto statutem, resp. schváleným rozpočtem fondu na příslušné období.

2. Celková výše objemu výdajové části rozpočtu fondu nesmí překročit výši objemu celkových zdrojů fondu.

3. Návrh rozpočtu fondu na příslušný rok vypracovává ekonomické (finanční) oddělení obecního úřadu a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu obce. Změny a úpravy schváleného rozpočtu fondu schvaluje zastupitelstvo obce, případně rada obce, je-li k tomu zmocněna.

Článek 3

Zdroje fondu

Zdroje fondu tvoří:

a. prostředky rozpočtu obce určené usnesením zastupitelstva obce,

b. splátky předmětu úvěru,

c. ostatní příjmy, kterými jsou mj. peněžní dary, dotace nebo příspěvky,

d. přebytky hospodaření z minulých let,

e. příjmy z úroků z bankovního účtu fondu a příjmy z úroků z poskytnutých úvěrových prostředků.

Článek 4

Použití prostředků fondu

1. Prostředky fondu slouží na úhradu veškerých výdajů spojených s vedením a užíváním bankovního účtu fondu a ostatních výdajů nutných k zabezpečení účelu fondu.

2. Úvěr může být poskytnut na financování předmětu úvěru dle čl. 1 při splnění následujících podmínek:

  1. výše úvěru nesmí přesáhnout XX % hodnoty celkových nákladů předmětu úvěru, celkově však nesmí přesáhnout hodnotu XXX Kč. Do celkových nákladů není možné zahrnout náklady na ...............(např. na projektovou dokumentaci, stavební dozor),
  2. roční úroková sazba k poskytnutému úvěru je odvozena od ročního PRIBORU České národní banky platného v den uzávěrky příslušného kola přijímání žádostí (např. 31. 3., popř. 30. 9.). Přičemž tato sazba se pro opravu nebo modernizaci nemovitosti určené zcela nebo v převažující míře k bydlení vynásobí koeficientem 0,XX (např. 0,5 až 0,75) a koeficientem 0,XX (např. 0,76 až 1,0) pro ostatní předměty úvěru,
  3. lhůta pro čerpání úvěru počíná běžet dnem uzavření smlouvy o úvěru a je nejvýše jeden rok,
  4. lhůta splatnosti úvěru je X let a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru,
  5. vrácení poskytnutého úvěru bude zajištěno zástavním právem k nemovitému majetku příjemce úvěru ve prospěch obce nebo ručením dvěma
Nahrávám...
Nahrávám...