dnes je 23.6.2024

Input:

Stanovisko Správy CHKO k vypouštění odpadních vod v chráněné krajinné oblasti

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa CHKO vydává podle § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“) souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích. Mezi takové činnosti spadá také vypouštění odpadních vod.

Správa CHKO při vydání závazného stanoviska podle § 44 ZOPK, popřípadě při vydání stanoviska v rámci procesu územního plánování, přihlédne mimo jiné k tomu, jak navržený způsob zneškodňování odpadních vod může ovlivnit předměty a cíle ochrany dotčené CHKO, a tedy i např. zda budou zachovány ekologické funkce vodního toku, do kterého je navrženo vypouštění odpadních vod. Posuzuje se i ekologicko-stabilizační funkce toku jako významného krajinného prvku a přihlíží se i k dalším identifikovaným zájmům ochrany přírody a krajiny (území soustavy Natura 2000 či výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vodní tok). Pokud Správa CHKO důvodně dospěje k závěru, že navržený způsob zneškodnění odpadních vod může znamenat ohrožení či oslabení

Nahrávám...
Nahrávám...