dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

4.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.0.4 Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

Mgr. Andrea Manová

Vzor ke stažení zde

Vzor
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi obcí …………………. a obcí ………………….o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

Obec …………..

adresa…………………….

zastoupená ………………………….., starostkou

a

Obec

Adresa……………..,

zastoupená ……………………………….., starostou

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. m) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů

Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

Článek I.

  1. Účelem této smlouvy je vytvoření podmínek pro zajištění účinné ochrany života, zdraví a majetku před požáry a poskytováním pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
  2. Obec…………… prostřednictvím své jednotky požární ochrany zabezpečí v souladu s poplachovým plánem ………………………… kraje na území obce ……………………… provedení zásahu při hašení požárů a provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách a jiných událostech, a bude tak zajišťovat plnění úkolů jednotky požární ochrany obce ……………...
  3. Obec …………………… se zavazuje poskytovat ze svého rozpočtu na činnost jednotky požární ochrany obce ……………….. pravidelný roční finanční příspěvek ve výši

10 000 Kč

k pokrytí výdajů souvisejících s činností jednotky požární ochrany a s vytvářením podmínek pro kvalitní plnění jejich úkolů.

Článek II.

  1. Finanční příspěvek bude poprvé poskytnut v roce …………………..
  2. Příspěvek bude poukázán vždy nejpozději do konce března na účet obce ……………….. č. ……………………………….
  3. Obec ……………. je oprávněna příspěvek jednostranně navýšit, a to nejvýše o průměrnou roční míru inflace v České republice vyhlašovanou Českým statistickým úřadem. Toto navýšení musí být písemně sděleno nejpozději do konce příslušného kalendářního roku obci ……………………….
  4. Poskytnuté finanční prostředky budou využity k úhradě investičních a neinvestičních výdajů, zejména k nákupu požární techniky, technických prostředků PO, ochranných prostředků a pokrytí ostatních provozních nákladů souvisejících s činností jednotky PO obce……………… a vytvářením kvalitních podmínek pro její činnost. Dále budou prostředky využity na mzdové výdaje související se zajištěním akceschopnosti jednotky PO obce ……………...
  5. Obec…………… využije příspěvek poskytnutý obcí ……………………. v souladu s účelem, k němuž byl určen, a bude řádně pečovat o techniku a další prostředky, které byly z příspěvku zakoupeny.
  6. Věci pořízené z příspěvku se stávají dnem pořízení účetně majetkem obce………………..
  7. Obec ……………….. je oprávněna kdykoli po předchozí písemné žádosti provést prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných třetích osob kontrolu použití poskytnutých finančních
Nahrávám...
Nahrávám...