dnes je 22.2.2024

Input:

Smlouva o obecném nájmu

16.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1
Smlouva o obecném nájmu

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Zde smlouva ke stažení

Jméno Příjmení, narozen/a 00.00.0000, bytem ulice číslo popisné/číslo orientační, obec, stát
jako pronajímatel na straně jedné

a

Jméno Příjmení, narozen/a 00.00.0000, bytem ulice číslo popisné/číslo orientační, obec, stát
jako nájemce na straně druhé

uzavírají tuto

Smlouvu o nájmu (obecný nájem)

podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět nájmu

Předmětem nájmu je pozemek, jehož součástí je dům/bytu v domě na adrese ulice, číslo popisné/číslo orientační, obec. Dům/byt je velikosti 0+0 a skládá se z 0 pokojů, kuchyňského koutu, koupelny, WC a předsíně. Celková podlahová plocha domu/bytu je 00 m2 (dále jen "dům/byt").

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše vymezeného domu/bytu, který je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 0000, vedeném Katastrálním úřadem pro kraj, pro katastrální území obec. Pronajímatel dále prohlašuje, že na předmětu nájmu neváznou žádné právní vady, které by omezovaly jeho užívání nájemcem dle této smlouvy.

II. Účel smlouvy – příslušníci domácnosti

Touto smlouvou pronajímatel přenechává nájemci výše uvedený dům/byt do dočasného krátkodobého užívání a nájemce tento byt do nájmu přijímá a zavazuje se pronajímateli platit nájemné.

Účelem této smlouvy o nájmu není přenechat nájemci dům/byt k zajištění bytových potřeb.

S nájemcem budou dům/byt užívat jeho příslušníci domácnosti ...............................

III. Doba trvání nájmu

Pronajímatel přenechává byt nájemci k užívání na dobu určitou, a to od 00.00.0000 do 00.00.00/0 měsíců/dobu neurčitou.

IV. Nájemné

Smluvní strany si sjednaly měsíční nájemné ve výši 0 000 Kč (slovy částka korun českých). Společné s nájemným platí nájemce zálohy/náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel, a to ve výši 0 000 Kč (slovy částka korun českých). Nájemné a zálohy/náklady na služby se platí měsíčně pozadu, vždy nejpozději do 00. dne měsíce následujícího po měsíci, za které se nájemné hradí/předem na každý měsíc, nejpozději do 00. dne příslušného měsíce. Nájemné a zálohy/náklady na služby nájemce platí bezhotovostně na bankovní účet pronajímatele č. 0000000000/0000/v hotovosti k rukám pronajímatele.

V. Zpřístupnění domu/bytu

Nájemce prohlašuje, že si dům/byt prohlédl a shledal jej ve stavu způsobilém k řádnému užívání podle této smlouvy.

Nájemce potvrzuje, že mu již byl dům/byt pronajímatelem zpřístupněn, a nic mu nebrání v přístupu do domu/bytu. Nájemce potvrzuje, že od pronajímatele převzal 0 kusů klíčů, z toho 0 od domovních dveří, 0 od dveří do bytu, 0 od schránky na dopisy.

VI. Povinnosti pronajímatele

Pronajímatel se zavazuje přenechat dům/byt nájemci tak, aby jej mohl užívat k obvyklému účelu, udržovat dům/byt v takovém stavu, aby mohl sloužit tomuto užívání a zajistit nájemci nerušené užívání po dobu nájmu.

Pronajímatel se v souvislosti s užíváním domu/bytu zavazuje nájemci zajistit dodávku elektrické energie, dodávku plynu, dodávku vody, odvoz a odvádění odpadních vod, dodávka tepla a teplé vody, odvoz komunálního odpadu, provoz a čištění komínů, provoz výtahu, umožnění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, osvětlení a úklid společných částí domu.

Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu domu/bytu nájemce. Ostatní údržbu domu/bytu a jeho nezbytné opravy provádí pronajímatel.

Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy o nájmu strany věděly a která nebrání užívání domu/bytu.

Pronajímatel je oprávněn ve vhodnou denní dobu a po včasné předchozí výzvě vůči nájemci dům/byt prohlédnout za účelem zjištění stavu domu/bytu. Nájemce je povinen tuto prohlídku pronajímateli umožnit.

Nahrávám...
Nahrávám...