dnes je 23.6.2024

Input:

Smlouva o nájmu nebytových prostor

25.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4 Smlouva o nájmu nebytových prostor

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení na odkazu zde.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Vzor
Smluvní strany:

 1. Společenství vlastníků Zelená 123/45

IČ: ...............................

se sídlem: ...............................

jednající Radovanem Vomáčkou, předsedou výboru

Telefon: ...............................

E-mail: ...............................

zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 1234

(dále jen „ pronajímatel ”)

a

 1. Jméno a příjmení/Obchodní firma: ...............................

Datum narození/IČ: ...............................

Trvale bytem/se sídlem: ...............................

Jednající (v případě právnické osoby):...............................

Doručovací adresa: ...............................

Telefon: ...............................

E-mail: ...............................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………. soudem v …………….., oddíl ……., vložka ………… (v případě, že druhou smluvní stranou je právnická osoba)

(dále jen „ nájemce ”)

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako „smluvní strana” nebo společně též jako „smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2201 a násl. a § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

tuto nájemní smlouvu:

(dále jen „smlouva”)

Čl. I
Úvodní ustanovení
 1. Pronajímatel tímto prohlašuje, že je společenstvím vlastníků, tedy právnickou osobou, která byla založena v souladu s ust. § 1194 a násl. občanského zákoníku za účelem správy následujících nemovitostí: zapsaných na LV č. … u Katastrálního úřadu pro …, Katastrální pracoviště …, obec …, k. ú. …. Jedná se pozemek parc. č. … o výměře … m2, součástí pozemku je stavba – budova čp. …, (dále jen „dům“), vše na adrese ….
 2. Pronajímatel dále prohlašuje, že v souladu s ust. § 1194 a násl. občanského zákoníku a v souladu s ust. § 10 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a pronajmout nájemci předmět nájmu specifikovaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy, jež je součástí společných částí domu.
Čl. II

Předmět smlouvy a účel nájmu

 1. Pronajímatel tímto pronajímá nájemci k dočasnému užívání kočárkárnu umístěnou v 1. nadzemním podlaží/ateliér umístěný v 5. nadzemním podlaží domu , a to vlevo od výtahu, o celkové výměře 50 m2 (dále jen „předmět nájmu” nebo „pronajaté prostory”), který je přesně specifikovaný v Příloze č. 1 této smlouvy – plánek předmětu nájmu, jenž je nedílnou součástí této smlouvy.
 2. Nájemce se za to zavazuje platit pronajímateli sjednané nájemné dle čl. IV. této smlouvy a dodržet veškeré závazky, které mu z této smlouvy a ze zákona plynou.
 3. Předmět nájmu bude užíván výlučně za účelem ….
 4. Smluvní strany sjednaly, že nájemce je po dobu trvání nájemního vztahu za účelem přístupu do předmětu nájmu oprávněn přiměřeně spoluužívat také společné prostory domu, kterými jsou společný vchod, chodby, výtah a schodiště.
Čl. III
Doba nájmu
 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou/určitou, a to od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 .
Čl. IV
Nájemné a jiné platby
 1. Smluvní strany sjednaly, že nájemné za předmět nájmu činí měsíčně (slovy: … korun českých), (dále jen „nájemné”). Nájemné se nájemce zavazuje hradit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. …, vedený u …, a. s.
 2. Společně s nájemným se nájemce zavazuje hradit zálohy na úhradu služeb poskytovaných s užíváním předmětu nájmu (tj. vodné, stočné, elektřina, plyn, osvětlení a úklid společných prostor, odvoz odpadu, teplo) ve výši … Kč (slovy: …) za jeden měsíc (dále jen „vedlejší náklady”). Úhrada za vedlejší náklady bude vyúčtována dle skutečné spotřeby jednou ročně.
 3. Nájemné i vedlejší náklady dle předchozího odstavce jsou splatné měsíčně pozadu vždy nejpozději k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou nájemné a vedlejší náklady placeny.
 4. Smluvní strany se dohodly, že nájemné za předmět nájmu se v každém kalendářním roce valorizuje v závislosti na míře inflace v předchozím kalendářním roce vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným
Nahrávám...
Nahrávám...