dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.20 Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání

Mgr. Pavla Krejčí

Vzor smlouvy zde ke stažení

Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání

Vzor
uzavřená na základě zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”)

Smluvní strany:

Jaroslav Lopatka, r. č.: 723027/1111, 
trvale bytem Láteřná 59, 130 00 Praha 3, 
na straně jedné, dále jen „pronajímatel”,

a

obchodní společnost LATO, s. r. o., IČ: 123 45 678, 
sídlem Lounská 28/16, 110 00 Praha 1, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 1234, 
zastoupená Josefem Váňou, jednatelem společnosti, 
na straně druhé, dále jen „nájemce”,

uzavírají v souladu s § 2201 a § 2302 NOZ níže uvedeného dne, měsíce a roku, za úplného a vzájemného souhlasu, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, tuto

smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání:

(dále jen “Smlouva“)

Článek 1 
Předmět a účel nájmu

1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p. č. 555, nacházejícím se v k. ú. Žižkov, obec Praha. Součástí pozemku je též stavba činžovního domu čp. 88, ležící při ulici Žitná č. or. 16, Praha (dál jen „Dům”). Příslušný výpis z katastru nemovitostí tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. V prvním poschodí domu č. p. 88 se nachází nebytové prostory sestávající se ze 3 místností, z nichž v jedné je umístěna kuchyňská linka, a dále příslušenství, které tvoří WC a sprchový kout, o celkové výměře 120 m2. Místnosti spolu s příslušenstvím mají samostatný vchod a je k nim vstup z chodby Domu v prvním poschodí, a to vstupními dveřmi označenými č. 103 (dále jen „Nebytové prostory”). Podrobný popis Nebytových prostor a jejich stavu ke dni předání je uveden v předávacím protokolu, který je podepsán oběma smluvními stranami. Předávací protokol tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Na základě tohoto předávacího protokolu byly Nebytové prostory nájemci předány ještě před podpisem této Smlouvy.

3. Pronajímatel přenechává nájemci do nájmu Nebytové prostory a nájemce prohlašuje, že Nebytové prostory do nájmu přijímá a zavazuje se za přenechání Nebytových prostor k užívání hradit touto Smlouvu specifikované nájemné.

4. Smluvní strany si potvrzují, že Nebytové prostory jsou ve stavu způsobilém ke způsobu užívání, který si smluvní strany dohodly, a to jako kanceláře.

Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem Nebytových prostor. Nájemce má právo užívat i společné prostory Domu, a to v rozsahu nezbytném pro řádný chod pronajatých Nebytových prostor.

5. Účelem nájmu je provozování činností, které má nájemce zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka č. 1234, jako předměty svého podnikání. Výpis z obchodního rejstříku nájemce tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Nájemce nemá právo provozovat v Nebytových prostorách jinou činnost.

Článek 2 
Doba nájmu

Nájem je sjednán na dobu určitou 5 (pěti) let, s účinností ode dne 1. 9. 2014.

Článek 3 
Nájemné a úhrada za služby
 1. Nájemné a zálohy na úhradu za ceny služeb poskytovaných pronajímatelem s užíváním Nebytových prostor se stanoví dohodou a činí měsíčně
  • základní nájemné .........................,– Kč

  • záloha na služby ..........................,– Kč

 2. Výši nájemného a cen služeb je pronajímatel oprávněn každoročně k datu 1. července zvyšovat podle koeficientu vyjadřujícího míru růstu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem. Zvýšení nájemného a záloh na služby bude nájemci oznámeno písemně nejpozději do 31. 5. běžného kalendářního roku.
 3. Nájemné a zálohy na úhradu za služby poskytované v souvislosti s nájmem jsou splatné měsíčně předem, a to do 20. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na účet pronajímatele vedený u ČSOB, a. s., č. ú.: ………………………., přičemž za den úhrady je považován den, kdy je příslušná částka připsána na účet pronajímatele.
 4. Nájemce se zavazuje platit nájemné a zálohy na úhradu za služby poskytované v souvislosti s nájmem ode dne účinnosti této Smlouvy.
 5. Zálohy na služby budou pronajímatelem vyúčtovány nájemci na základě předložení vyúčtování po skončení zúčtovacího období jednotlivými dodavateli služeb, a to nejpozději do 4 měsíců ode dne skončení zúčtovacího období. Případný rozdíl či doplatek jsou smluvní strany na základě vyúčtování povinny zaplatit do 2 měsíců ode dne doručení tohoto vyúčtování.
 6. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování musí nájemce pronajímateli předložit neprodleně do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování; popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy budou pronajímatelem předloženy nájemci doklady, z nichž vycházel při vyúčtování služeb, pokud si předložení těchto dokladů nájemce vyžádá. Pronajímatel musí námitky vyřídit do 30 dnů ode dne jejich doručení.
Článek 4 
Práva a povinnosti stran

1. Pronajímatel je povinen Nebytové prostory vlastním nákladem udržovat ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, s výjimkou oprav uvedených v odstavci 4 tohoto článku. Pronajímatel je oprávněn požadovat vstup do Nebytových prostorů za účelem kontroly, zda je nájemce užívá řádným způsobem a k účelu uvedenému ve Smlouvě. Termín prohlídky Nebytových prostor pronajímatel nájemci oznámí v dostatečném časovém předstihu.

2. Nájemce je oprávněn užívat Nebytové prostory v souladu s jejich stavebním určením, k účelu uvedenému ve Smlouvě, v rozsahu 24 hodin denně.

3. Nájemce je oprávněn umístit na vstupní portál Domu štítek s uvedením své obchodní firmy a dalších údajů. Štítek musí být vzhledově přizpůsoben štítkům ostatních nájemců a může být maximálně rozměrů ................. Při skončení nájmu je nájemce povinen štítek odstranit.

4. Nájemce hradí náklady:

 • spojené s běžným udržováním Nebytových prostor v následujícím rozsahu ………………,

 • spojené s opravami Nebytových prostor v následujícím rozsahu ……………………………….

5. Nájemce se zavazuje zabezpečovat vlastním nákladem tyto služby spojené s běžným užíváním Nebytového prostoru,

a. úklid Nebytových prostor

b. dodávka elektrické energie do Nebytových prostor

c . dodávka plynu do

Nahrávám...
Nahrávám...