dnes je 20.6.2024

Input:

Smlouva o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou - služby placené paušálně

28.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.19
Smlouva o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou – služby placené paušálně

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení na odkazu zde

Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání a o poskytování služeb spojených s tímto nájmem uzavřená na dobu určitou. Specifikem této smlouvy je

  • Paušální platba za Poskytované služby - není tudíž dále nájemci vyúčtovávána

  • Inflační doložka a podmínění účinnosti smlouvy kladným rozhodnutím o udělení licence k poskytování zdravotních služeb nájemci

Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání a o poskytování služeb spojených s tímto nájmem č. xxxxx

(dle ustanovení § 2201 a násl. a § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"))

I.

Účastníci Smlouvy

1. firma :

IČ :

adresa sídla :

PSČ :

zastoupená :

funkce :

bank. spojení :

(dále jen "pronajímatel")

a

2. firma :

:

adresa sídla :

PSČ :

zastoupená :

(dále jen nájemce")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání a o poskytování služeb spojených s tímto nájmem

(dále jen "Smlouva").

II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je nájem nebytových prostor sloužících k podnikání níže uvedených pod bodem a) a poskytování služeb souvisejících s nájmem níže uvedených pod bodem b).

a) Pronajímatel tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebytového prostoru sloužícího podnikání (schváleného k poskytování zdravotních služeb pro odb. 001 a 103), konkrétně prostoru, která je specifikovaný v Příloze č.1 této Smlouvy - situační plánek, který se nachází v budově ......................................................................................, a to jmenovitě:

Ordinace - 208 28,0 m2 PP

Přípravna (sestra) - 207 21,0 m2 PP

Čekárna - 206 15,0 m2 SPP

WC pro personál 205 1,0 m2 SPP

WC pro pacienty 232-239 5,0 m2 SPP

Vstup do budovy 10,0 m2 SPP

Celkem 80,0 m2

(dále jen "Pronajaté prostory").

Ordinace i Přípravna se pronajímají včetně stávajícího vybavení dle přílohy č. 2 Smlouvy. Případná obměna tohoto vybavení není předmětem této Smlouvy a není povinností pronajímatele ji zajistit a ani nemá a ani v budoucnu nebude mít vliv na výši nájemného.

b) Společně s Pronajatými prostory je předmětem Smlouvy i poskytování níže uvedených služeb souvisejících s nájmem:

- dodávka tepelné energie

- dodávka elektrické energie

- dodávka vody včetně stočného

- úklid najatého prostoru

(dále jen "Poskytované služby")

(bod a) a b) dále společně jen "Předmět smlouvy").

2. Pronajímatel se tímto zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání Pronajaté prostory a zajistit nájemci Poskytované služby a nájemce se tímto zavazuje pronajímateli platit sjednané nájemné dle čl. VII. této Smlouvy a dodržet veškeré závazky, které mu z této Smlouvy a ze zákona plynou.

3. Pronajaté prostory budou užívány výlučně za účelem provozování nájemcovy podnikatelské činnosti, a to poskytování zdravotních služeb.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se sjednává mezi pronajímatelem a nájemcem na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025, a to s účinností od 1.1.2021. Účinnost je vázána na platnost Smlouvy dle bodu č. IX. Smlouvy, odst. 4.

2. Pro případ nedodržení doby trvání Smlouvy, to jest faktickým ukončením plnění Předmětu smlouvy a tím ukončením Smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši násobku smluveného nájemného a počtu kalendářních měsíců zbývajících do splnění doby trvání Smlouvy. Smluvní strana, jež nedodržela dobu trvání Smlouvy, je povinna smluvní pokutu zaplatit druhé smluvní straně ve lhůtě 30 kalendářních dnů, počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k nedodržení doby trvání Smlouvy.

3. Za nedodržení doby trvání Smlouvy není považován případ, kdy pronajímatel z vážných provozních důvodů musí přesunout nájemce do jiných prostor sloužících k podnikání, jichž je pronajímatel vlastníkem, srovnatelných co do rozměrů a vybavenosti s těmi původními. Dále za nedodržení doby Smlouvy není považován případ, kdy nájemce přestane vykonávat podnikatelskou činnost.

IV.

Podmínky Smlouvy

1. Pronajímatel předá nájemci Pronajaté prostory dne 1.1.2021 a nájemce jej k tomuto datu převezme.

2. Nájemce se seznámil se stavem Pronajatých prostor, tento stav vzal na vědomí jako vyhovující a v tomto stavu jej řádně přebírá.

3. Nájemce je povinen, v případě ukončení tohoto smluvního vztahu, pronajímateli předat nejpozději v poslední den trvání Smlouvy Pronajatý prostor ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

V.

Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci k uvedenému datu Pronajatý prostor uvedený v čl. II. odst. 1. písm. a) Smlouvy ve stavu způsobilém k užívání ve smyslu Smlouvy.

2. Pronajímatel se zavazuje zabezpečit činnosti související s provozuschopností a bezpečností Pronajatého prostoru , vyplývající z jeho povinností jako vlastníka, vyjma případů plynoucích z činnosti nájemce.

3. Pronajímatel je povinen zajistit opravy a údržbu většího rozsahu vyplývající z čl. V. odst. 2 Smlouvy.

4. Pronajímatel nezodpovídá za škody vzniklé nájemci třetími osobami, haváriemi instalací, haváriemi způsobenými nájemcovými movitými věcmi, odstávkami energií a vody nebo živelnými katastrofami.

VI.

Povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen užívat Pronajatý prostor pouze v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.

2. Nájemce je povinen potřebu oprav většího rozsahu je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli a umožnit pronajímateli tyto opravy provést pod sankcí odpovědnosti za škody vzniklé neprovedením těchto oprav na najatém prostoru sloužícího podnikání.

3. Nájemce nesmí provádět žádné stavební úpravy v Pronajatém prostoru bez souhlasu pronajímatele.

4. Nájemce je povinen umožnit kdykoli na požádání pronajímateli přístup do Pronajatého prostoru. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

5. Nájemce nesmí pronajmout ani přenechat k užívání Pronajatý prostor třetí osobě, nesmí Pronajatý prostor vložit jako vklad do obchodní společnosti, sdružení ani jej použít jako zástavu.

6. Nájemce je povinen, dle svých možností a pod sankcí odpovědnosti za vzniklé škody, během trvání Smlouvy učinit a dodržovat opatření zabraňující vniknutí nepovolaných osob do Pronajatého prostoru, tak i ostatních společných prostor polikliniky, od kterých má klíče. Nájemce převzal klíč od hlavního vchodu čp. 669, od skleněné přepážky v 1. patře a od vchodu do Pronajatého prostoru. Nájemce je tedy, dle výše uvedeného, povinen při odchodu z Pronajatého prostoru po skončení své provozní doby (pouze všední dny) uzamknout Pronajatý prostor i ostatní průchody, od kterých má klíče. V případě výjimečného použití Pronajatého prostoru v sobotu, neděli nebo ve státem uznaný svátek je nájemce povinen uzamykat všechny dveřní vstupy, od kterých převzal klíče, okamžitě po svém průchodu těmito dveřními vstupy, hlavní vchod do budovy čp. 669 nesmí zůstat veřejně přístupný.

7. Nájemce je povinen dodržovat

Nahrávám...
Nahrávám...