dnes je 21.6.2024

Input:

Smlouva o nájmu bytu

3.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.1
Smlouva o nájmu bytu

Mgr. Pavla Krejčí

Vzor ke stažení ve formátu rtf

Smlouva o nájmu bytu

(dále jen “Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), ve znění pozdějších předpisů

Paní/pan: ............, 
r. č.: ............, 
státní příslušnost: ............, 
č. OP/pasu: ............, 
trvale bytem: ............, 
kontaktní adresa: ............, 
tel.: ............, 
na straně jedné (dále jen "pronajímatel")

a

paní/pan ............, 
r. č. ............, 
státní příslušnost: ............, 
č. OP/pasu: ............, 
trvale bytem: ............, 
kontaktní adresa: ............, 
tel.: ............, 
na straně druhé (dále jen "nájemce")

se dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy:

Článek I. 
Úvodní ustanovení

 1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem bytu č. ... (č. p./č. jednotky), o velikosti ... s příslušenstvím, umístěném v ... nadzemním podlaží domu č. p. ... v ulici ... v ... (dále jen “Dům“), ke kterému náležejí spoluvlastnické podíly na pozemku p. č. .........a na domě č. p. ........... umístěném na pozemku p. č. .............., oba o velikosti ................ k celku, to vše v k .ú. ..., obec ..., okres ... /dále jen "Byt"/.
 2. Pronajímatel prohlašuje, že je tento Byt právně volný a je zkolaudován jako byt, a to na základě kolaudačního souhlasu vydaného dne .......... stavebním odborem ..............

Článek II. 
Předmět Smlouvy

 1. Pronajímatel přenechává touto Smlouvou nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě též i členů jeho domácnosti do užívání Byt o celkové výměře ... m2 sestávající se z:
  1. pokoje (výměra ... m2),
  2. pokoje (výměra ... m2),
  3. kuchyně (výměra ... m2),
  4. předsíně (výměra ... m2),
  5. koupelny (výměra ... m2),
  6. WC (výměra ... m2),
  7. sklepa č. ... (výměra ... m2).
 2. Spolu s Bytem přenechává pronajímatel touto Smlouvou nájemci k užívání také vybavení Bytu, které tvoří:
  1. sporák 1 ks,
  2. kuchyňská linka 1 ks,
  3. WC mísa s nádrží 1 ks,
  4. vana/sprchový kout 1 ks,
  5. umyvadlo 1 ks,
  6. vodovodní baterie 3 ks,
  7. domovní zámek 1 ks,
  8. poštovní schránka 1 ks,
  9. ... ....

Článek III. 
Účel Smlouvy

 1. Pronajímatel přenechává nájemci za nájemné specifikované v článku VI. této Smlouvy do užívání Byt blíže specifikovaný v článku I a II této Smlouvy, a to výhradně k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě též i členů jeho domácnosti a nájemce tento Byt do nájmu k tomuto účelu přijímá.
 2. Nájemce je oprávněn užívat Byt, společné prostory Domu a požívat plnění (služby), jejichž poskytování je s užíváním Bytu spojeno, řádně v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy, zejména NOZ a na něj navazujícími právními předpisy.
 3. Spolu s nájemcem budou Byt užívat tyto osoby jako členové jeho domácnosti (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost):
  1. ...,
  2. ....
 4. Pronajímatel si vyhrazuje právo dát nájemci souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou, anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v Bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost z této Smlouvy. Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti Bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v Bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Článek IV. 
Doba nájmu

 1. Tato Smlouva, a tedy nájem se uzavírá na dobu určitou, a to od ... do ....
 2. Smluvní strana, která nebude mít zájem na prodloužení doby nájmu, je povinna oznámit druhé smluvní straně toto své rozhodnutí nejpozději ... měsíce před uplynutím doby nájmu.
 3. Nebude-li rozhodnutí o nezájmu prodloužit nájemní vztah oznámeno v souladu s článkem IV odst. 2 této Smlouvy druhé smluvní straně, prodlužuje se automaticky doba nájmu za stávajících podmínek, a to vždy o dobu ... měsíců, a to i opakovaně. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost automatického prodloužení nájmu dle pravidel uvedených v § 2285 NOZ.

Článek V. 
Předání a převzetí Bytu nájemcem

 1. Smluvní strany se dohodly, že Byt bude pronajímatelem předán nájemci do užívání dne, jenž byl sjednán v článku IV odst. 1 této Smlouvy jako počátek doby nájmu. Nájemce se zavazuje Byt převzít.
 2. O předání a převzetí Bytu bude mezi pronajímatelem a nájemcem sepsán předávací protokol.

Článek VI. 
Nájemné, způsob jeho úhrady a další úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním Bytu

 1. Pronajímatel a nájemce se dohodli na výši nájemného za užívání Bytu v částce ...,- Kč (slovy: ... korun českých) za jeden měsíc.
 2. Nájemné je splatné vždy předem nejpozději k 5. dni příslušného měsíce, za který je nájemné placeno, počínaje dnem 5. ... až do ukončení nájmu, a to bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ..., vedený u ..., a. s.
 3. Nájemce se dále zavazuje ke dni splatnosti nájemného hradit zálohy na služby spojené s užíváním Bytu ve výši ...,- Kč (slovy: ...) za jeden měsíc bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ..., vedený u ..., a. s. Zálohy na služby budou pronajímatelem vyúčtovány nájemci na základě předložení vyúčtování po skončení zúčtovacího období jednotlivými dodavateli služeb, a to nejpozději do 4 měsíců ode dne skončení zúčtovacího období. Případný rozdíl či doplatek jsou smluvní strany na základě vyúčtování povinny zaplatit 2 měsíců ode dne doručení tohoto vyúčtování.
 4. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování musí nájemce pronajímateli předložit neprodleně do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování; popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy budou pronajímatelem předloženy nájemci doklady, z nichž vycházel při vyúčtování služeb, pokud si předložení těchto dokladů nájemce vyžádá. Pronajímatel musí námitky vyřídit do 30 dnů ode dne jejich doručení.
 5. Po uplynutí prvního kalendářního roku po podpisu Smlouvy je pronajímatel oprávněn jednostranně písemně zvýšit dohodnuté nájemné o index inflace za uplynulý rok, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem. Nájemné se takto zvyšuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o zvýšení nájemného. Výpočtovou základnou je vždy výše nájemného z předchozího kalendářního roku. Pronajímatel je oprávněn takto nájemné poprvé zvýšit v roce .... Provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého Bytu či celkové podmínky bydlení v Domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody, může se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Pokud se pronajímatel s nájemcem na zvýšení nedohodne, ale budou-li se zvýšením nájemného souhlasit alespoň nájemci dvou třetin bytů v Domě, bude platit zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce.
 6. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že při změně rozsahu, kvality nebo ceny služeb spojených s užíváním Bytu v probíhajícím roce provede pronajímatel jednostranným písemným úkonem odpovídající změnu výše záloh na tyto služby, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po cenové úpravě.
 7. Přehled záloh na služby spojené s užíváním Bytu je uveden spolu s výpočtem nájemného v evidenčním listě, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 1. V případě změn nájemného či záloh na služby spojených s užíváním Bytu v souladu s touto Smlouvou dodá pronajímatel nájemci aktualizovaný evidenční list.
 8. Pronajímatel poskytuje nájemci následující služby spojené s užíváním Bytu:
  1. dodávku studené vody,
  2. dodávku teplé vody,
  3. dodávku tepla,
  4. dodávku elektrické energie do společných prostor Domu,
  5. dodávku plynu do společných prostor Domu,
  6. odvádění odpadních vod kanalizacemi,
  7. úklid společných prostor v Domě,
  8. osvětlení společných prostor v Domě,
  9. odvoz a likvidaci komunálního odpadu,
  10. kontrolu a čistění komínů,
  11. příjem televizního a rozhlasového signálu.
   • Na úhradě nákladů na služby pod písmeny c) až e) se bude nájemce podílet podle poměru velikosti podlahové plochy Bytu k poměru velikostí podlahových ploch využívaných v Domě jako bytové či nebytové prostory.

   • Na úhradě nákladů na služby pod písmeny f) až k) se bude nájemce podílet dle poměru počtu osob užívajících Byt k poměru počtu osob, které dle sdělení uživatelů využívají v Domě bytové a nebytové prostory.

   • Náklady na služby uvedené pod písmeny a) a b) budou hrazeny nájemcem dle naměřených hodnot na podílových vodoměrech. Rozdíl mezi hodnotou uvedenou domovním vodoměrem a součtem hodnot jednotlivých vodoměrů u bytů a nebytových prostor v Domě bude rozúčtován uživatelům v poměru hodnot naměřených na jednotlivých vodoměrech za stejné období.

 9. Nájemce bude hradit přímo příslušnému dodavateli úhradu za tyto služby:
  1. elektrická energie do Bytu...,
  2. ....
 10. Nájemce je dále povinen složit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ..., vedený u ..., a. s., nejpozději do ... vratnou jistotu ve výši ...,- Kč (slovy: ... korun českých), kterou je pronajímatel oprávněn použít k úhradě pohledávek na nájemném, pohledávek za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním Bytu a k úhradě případných dalších závazků nájemce vůči pronajímateli vzniklých v souvislosti s nájmem, a to v okamžiku, kdy bude nájemce s úhradou těchto pohledávek či závazků více než 5 dnů v prodlení. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit do jednoho měsíce takto složenou jistotu na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
 11. Smluvní strany se pro případ přechodu České republiky na jednotnou měnovou jednotku Evropské unie euro, nebo na jinou jednotku zavazují společnými silami upravit údaje o nájemném obsažené v této Smlouvě tak, že hodnoty uvedené v korunách budou nahrazeny hodnotami uvedenými v eurech či jiné jednotce k prvnímu dni
Nahrávám...
Nahrávám...