dnes je 22.2.2024

Input:

Smlouva o dílo - zemní a výkopové práce

13.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.1 Smlouva o dílo – zemní a výkopové práce

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení ve formátu rtf

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "smlouva") mezi:

Objednatel:

Obec: ............

Sídlo: ............

IČO: ............

Bankovní spojení: ............

Č. účtu: ............

Zastoupena: ............

dále jen "Objednatel"

a

Zhotovitel:

Jméno a příjmení: .........

Bytem: .........

r.č.: .........

Bankovní spojení: .........

Č. účtu: .........

dále jen "Zhotovitel"

I.

Předmět smlouvy

 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele zemní a výkopové práce, a to v tomto rozsahu ..........

II.

Místo provedení díla a termín plnění

 1. Místem provedení díla je pozemek Objednatele p.č. ............
 2. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. I. této smlouvy řádně dokončit a předat nejpozději do .........
 3. Zhotovitel prohlašuje, že s místem provádění díla je řádně obeznámen včetně možností přístupu k němu.
 4. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.

III.

Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně díla.
 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě, která je stanovena v čl. II. této smlouvy.
 3. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a s náležitou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny Objednatele.
 4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny osoby, které pro něho budou při plnění závazku dle této smlouvy pracovat, budou na pozemku Objednatele dodržovat pravidla bezpečnosti práce a dále že budou dodržovat pravidla požární ochrany.
 5. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na pozemku Objednatele a v jeho okolí. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které jeho činností na pozemku Objednatele vznikly. Je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé na jeho majetku protiprávním nebo nedbalostním jednáním svým nebo osob, které pro něj budou pracovat a porušením platných předpisů a norem pro poskytování služeb.
 7. Veškeré emise znečišťujících látek (do všech složek životního prostředí, zejména pak do odpadů, ovzduší, horninového prostředí a do vody), které vznikají v příčinné souvislosti s plněním této smlouvy ze strany zhotovitele, jsou produktem Zhotovitele, a to i v případě, že některé suroviny a materiály (např. barvy, vodu apod.) poskytuje ze svých prostředků nebo zprostředkuje jejich použití Objednatel. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za produkci znečišťujících látek.

IV.

Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
 2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, dle požadavku Objednatele.
 3. Objednatel je povinen na vyžádání Zhotovitele poskytnout mu veškeré dostupné informace bezprostředně s prováděním díla související, popř. podklady, které by mu mohly být nápomocny při provádění díla.

V.

Cena díla a platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně zhotovené dílo uvedené v čl. I. odměnu ve výši ........................ Kč (slovy: ............ korun českých), a to
Nahrávám...
Nahrávám...