dnes je 25.4.2024

Input:

Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za nedostavení se svědka k provedení svědecké výpovědi

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.4.5 Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za nedostavení se svědka k provedení svědecké výpovědi

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
SvědekPan(-í)   roč. ....  
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

R O Z H O D N U T Í

Vzor
Městský úřad ............, odbor ............ podle ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) ukládá tímto p. ............, nar. ............, trvale bytem ......... za neomluvené nedostavení se na předvolání ke správnímu orgánu k provedení svědecké výpovědi

pořádkovou pokutu

ve výši ............ Kč,

(slovy ............),

která je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí připojenou složenkou.

Odůvodnění:

Předvoláním ze dne ............, č. j. ............, doručeným předvolávané(-mu) dne ............ doporučeným dopisem do jeho vlastních rukou, byl(-a) pan(-í) ............, nar. ............, trvale bytem ............ předvolán(-a) na den ............ v ............ hodin do budovy Městského úřadu ............ k provedení důkazu svědeckou výpovědí (případně při ústnímu jednání) v řízení ve věci ...............................

Předvolávaný(-á) byl(-a) současně upozorněn(-a) na právní důsledky toho, kdyby se bez omluvy na předvolání nedostavil(-a).

Jelikož jmenovaný(-á) tomuto předvolání k podání svědecké výpovědi bez omluvy nevyhověl(-a), závažně ztížil(-a) postup správního orgánu

Nahrávám...
Nahrávám...