dnes je 16.7.2024

Input:

Protokol o ústním jednání

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6 Protokol o ústním jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Protokol o ústním jednání (§ 18 zákona č. 500/2004 Sb.)

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD: 
K č. j.:.  V dne  
 Protokolace prováděna od ...... hod do ...... hod  
Jméno, příjmení a funkce nebo služební číslo oprávněné úřední osoby, která úkon provedla:
..................................................................................................................................................................  
PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ 
ve věci:   

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) byli účastníci řízení uvědoměni o zahájení řízení v předmětné věci s tím, že jim současně bylo řádně (tj. dle § 19 odst. 4 SŘ do vlastních rukou) a včas (tj. dle § 49 odst. 1 SŘ minimálně s pětidenním předstihem) oznámeno nařízení ústního jednání v předmětné věci.

I. Protokolace výpovědí ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

*) VARIANTA 1 - Účastník řízení se k ústnímu jednání NEDOSTAVIL - zaprotokolovat:

Účastník řízení p. ................... ač řádně a včas vyrozuměn o konání ústního jednání / předvolán k ústnímu jednání doporučeným dopisem doručeným mu do vlastních rukou (doručení vykázáno dne .........), se k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu nedostavil. Jelikož jeho účast při ústním jednání není nezbytná bude v ústním jednání pokračováno bez jeho přítomnosti. (v opačném případě bude zřejmě třeba ústní jednání odročit)

*) VARIANTA 2: Účastník řízení se k ústnímu jednání DOSTAVIL - zaprotokolovat:

K ústnímu jednání se dostavil účastník řízení ............, který(-á) po seznámení s obsahem spisového materiálu a po zákonném poučení k věci uvádí:

.......................................

podpis účastníka řízení

II. Protokolace o provedení důkazu listinou

V souladu s ust. § 53 odst. 6 SŘbyl proveden důkaz listinou ................................................. a to tak, že za přítomnosti účastníků řízení

  1. byla listina přečtena

NEBO

  1. byl sdělen její obsah

*) VARIANTA 1 - Účastník řízení se, ve smyslu ust. § 36 odst. 2 SŘ, k provedení důkazu listinou CHCE vyjádřit - zaprotokolovat:

K provedení důkazu listinou účastník řízení p. ...... uvádí:

.............................................

podpis účastníka řízení

*) VARIANTA 2 - Účastník řízení se, ve smyslu ust. § 36 odst. 2 SŘ, k provedení důkazu listinou NECHCE vyjádřit - zaprotokolovat:

Účastník řízení p. ........... nemá, co by k provedení důkazu listinou uvedl(-a).

.............................................

podpis účastníka řízení

III. Protokolace výpovědi SVĚDKA

K ústnímu jednání se dostavil(-a) předvolaný(-á) svědek pan(-í) .................................., nar. ............, trvale bytem ............, který(-á) po zákonném poučení, jemuž porozuměl(-a), k věci uvádí: ...............

Se zápisem jsem byl(-a) seznámen(-a), souhlasím s ním; byl(-a) jsem vyrozuměn(-a) o tom,, že podle ust. § 79 odst. 4 správního řádu mohu svůj nárok na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku souvisejících s provedením svědecké výpovědi u správního orgánu uplatnit do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak můj nárok zaniká.

.............................................

podpis svědka

*) VARIANTA 1 - Účastník řízení se, ve smyslu ust. § 36 odst. 2 SPŘ, k výpovědi slyšeného svědka CHCE vyjádřit - zaprotokolovat:

K výpovědi svědka účastník řízení p. ...... uvádí:

.............................................

podpis účastníka řízení

*) VARIANTA 2 - Účastník řízení se, ve smyslu ust. § 36 odst. 2 SPŘ, k výpovědi slyšeného svědka NECHCE vyjádřit - zaprotokolovat:

Účastník řízení p. ........... nemá, co by k výpovědi svědka uvedl(-a).

.............................................

podpis účastníka řízení

IV. Po ukončení dokazování (tj. poté, co byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti), kdy je správní orgán připraven ve věci rozhodnout, JE (dle ust. § 36 odst. 3 SŘ) POVINNOSTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU DÁT MOŽNOST ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM PRO ROZHODNUTÍ

Účastník řízení p. ..................... byl ve smyslu § 36 odst. 3 SŘ seznámen s podklady pro rozhodnutí.

K těmto podkladům pro rozhodnutí, uvádí

a podle ust. § 36 odst. 1 SŘ navrhuje .....................................

(Pokud účastník řízení na výzvu správního orgánu nechce využít svých práv zejména podle ust. § 36 odst. 3 SŘ je třeba tuto skutečnost zaprotokolovat).

.............................................

podpis účastníka řízení

V. Protokolace v případě rozhodnutí O ODROČENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

*) VARIANTA 1 - Protokolace v případě odročení, kdy termín dalšího konání JE ZNÁM - zaprotokolovat:

Ústní jednání se odročuje na den ............ v ............ hodin za účelem................ Účastníci řízení berou na vědomí termín pokračování v ústním jednání s tím, že k odročenému ústnímu jednání již nebudou předvoláváni samostatnými předvolánkami.

............................................. .............................................

podpis žadatele (jde-li o řízení na žádost) podpisy (příp. dalších) účastníků řízení

.................................................

podpis oprávněné úřední osoby

*) VARIANTA 2 - Protokolace v případě odročení, kdy termín dalšího konání NENÍ ZNÁM - zaprotokolovat:

Ústní jednání se odročuje na neurčito za účelem ................ Účastníci řízení berou na vědomí, že o termínu odročeného ústního jednání budou včas a řádně písemně vyrozuměni.

............................................. .............................................

podpis žadatele (jde-li o řízení na žádost) podpisy (příp. dalších) účastníků řízení

.................................................

podpis oprávněné úřední osoby

VI. Protokolace ZÁVĚRU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Pokud správní orgán nedospěl k závěru ústní jednání odročit; tedy je zjištěn stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti a správní orgán je tedy připraven ve věci rozhodnout:

*) VARIANTA 1 - Správní orgán musí ještě zvážit všechny skutečnosti, takže ROZHODNUTÍ NEBUDE NA MÍSTĚ VYHLÁŠENO, ale bude účastníkům řízení oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení:

(V PRAXI NEJOBVYKLEJŠÍ ZPŮSOB)

Účastníci řízení berou na vědomí, že rozhodnutí v dané věci jim bude v nejbližších dnech oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

............................................. .............................................

podpis žadatele (jde-li o řízení na žádost) podpisy (příp. dalších) účastníků řízení

Nahrávám...
Nahrávám...