dnes je 13.7.2024

Input:

Případy z praxe: Zápis stavby do 25 m2 do katastru nemovitostí

26.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9 Případy z praxe: Zápis stavby do 25 m2 do katastru nemovitostí

Mgr. Jindřich Šimberský, Mgr. Jan Svoboda

Dotaz: Jakým způsobem, resp. na základě jakých podkladů, bude stavba do 25 m 2 , která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas ani stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu, zapsána do katastru nemovitostí?

V prvé řadě je nutné vyjasnit, které stavby do 25 m2 zastavěné plochy nevyžadují územní souhlas, rozhodnutí o umístění stavby, či případně ani stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu. Odpověď na tuto otázku lze nalézt v zákoně č. 183/2006 Sb., stavebním zákoně, v platném znění (dále jen SZ).

Dle § 79 odst. 2 písm. o) SZ rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, postavená na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Dle § 103 odst. 1 písm. a) SZ stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 (tj. viz výše) a dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 SZ stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu dále nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 mzastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení.

Na otázku, jaké doklady je nutné předložit katastrálnímu úřadu, aby stavbu, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, zapsal do katastru nemovitostí, nelze bez znalostí konkrétních okolností daného případu jednoznačně odpovědět.

V prvé řadě bude nutné stanovit, zda se jedná o stavbu, která se stala součástí pozemku, a která tedy není samostatnou nemovitou věcí, anebo zda se jedná o stavbu, která se součástí pozemku nestala a je samostatnou nemovitou věcí (to nastane v případě, bude-li stavba postavena v rámci institutu tzv. „práva stavby”). Předpokládáme, že daný dotaz na situaci, kdy daná stavba byla postavena v rámci institutu práva stavby, nesměřoval. Níže proto rozebíráme pouze možnosti, kdy daná stavba není samostatnou nemovitou věcí, neboť se stala součástí pozemku, na kterém byla postavena.

V daném případě je nutné rozlišit, zda-li se jedná o stavbu vedlejší či o stavbu hlavní.

Stavba vedlejší

Vedlejší stavbou se rozumí budova, která je určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s hlavní stavbou v rámci jejich hospodářského účelu, a která není drobnou stavbou (§ 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 357/2013 Sb. - katastrální vyhlášky).

Drobnou stavbou se rozumí stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla (§ 2 písm. m) KTZ).

Dle § 10 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 357/2013 Sb. se v katastru nemovitostí o pozemku evidují údaje toliko o budově, která je součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné údaje o vodním díle spojeném se zemí pevným

Nahrávám...
Nahrávám...