dnes je 20.5.2024

Input:

Příloha 1: Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

21.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.6.1.1 Příloha 1: Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Vzor
Vzorová veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva (č. ...)

o provozování elektronické úřední desky uzavřená mezi obcí s rozšířenou působností a obcí z jejího správního obvodu

Na základě usnesení rady (zastupitelstva) obce s rozšířenou působností (města) A ............ ze dne .............., č. ......., a usnesení rady (zastupitelstva) obce B ............. ze dne .........., č. ....... uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I

Smluvní strany

 1. Obec s rozšířenou púsobností A .....................

  zastoupená starostou obce ..............................

  (titul, jméno, příjmení)

  adresa obecního úřadu obce s rozšířenou působností A ............................. (včetně PSČ)

  IČO: ........................

  kraj .............................................................

 2. Obec B .............................................................

  zastoupená starostou obce B ...........................

  (titul, jméno, příjmení)

  adresa obecního úřadu obce B .... (včetně PSČ)

  IČO: ........................

  kraj .............................................................

Čl. II

Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je zabezpečení zveřejňování úředních dokumentů na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 2. V souladu s ustanovením § 26 odst. 3 a § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude obecní úřad s rozšířenou působností A ............ namísto obecního úřadu obce B .............., která má sídlo v jejím správní obvodu, zajišťovat provozování elektronické úřední desky, jejíž zřízení a provozování ukládá všem obcím zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

 1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností A ................... bude provozovat elektronickou úřední desku obce B ............... v rozsahu stanoveném obcím zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Na elektronické úřední desce musí být zveřejněny všechny dokumenty, oznámení, apod. publikované na "klasické úřední desce“ v plném znění.

  Dokumenty, rozhodnutí, oznámení obecního úřadu obce B .................. má obec bezodkladně zveřejnit na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

 3. V této části smlouvy si smluvní strany přesně stanoví způsob předávání zveřejňovaných dokumentů, jejich formát, termín jejich vyvěšení (musí odpovídat zveřejnění těchto dokumentů na klasické úřední desce, nejpozději však následující pracovní den) a lhůtu, po kterou budou jednotlivé dokumenty vyvěšeny. (Upřesnění: Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2004 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů)

Čl. IV

Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti

Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu určeném čl. II a čl. III :

 1. Obec B ............ poskytne ze svého rozpočtu obci s rozšířenou působností A ..... na její účet č. ..............., vedený u ..................., zálohově příspěvek ve výši ...... Kč, slovy ............ Kč, čtvrtletně (měsíčně apod.). Příspěvek bude poskytován průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách vždy do .... dne prvního měsíce čtvrtletí (posledního měsíce čtvrtletí apod.) kalendářního roku. Zúčtování uplynulého čtvrtletí bude uskutečněno do konce 1. měsíce následujícího čtvrtletí.

 2. Obec B ............. ze svého rozpočtu uhradí obci s rozšířenou působností A ............... na její účet č. .................., vedený u ....................., za každý vyřízený případ částku ve výši ...... Kč, slovy ..................................... Kč, a to na základě vyúčtování obce s rozšířenou

Nahrávám...
Nahrávám...