dnes je 23.6.2024

Input:

Předvolání svědka - bez nařízení konání ústního jednání

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3.2 Předvolání svědka - bez nařízení konání ústního jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Předvolávaný svědek  
Pan(-í)   roč. ....  
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

Vzor
Předvolání svědka k provedení svědecké výpovědi v řízení ve věci ..................... ............................................................................................................................................................

Dostavte se dne ............ v ............ hodin do kanceláře č. ...... Městského úřadu ............ k provedení svědecké výpovědi v řízení ve věci ............................................................................................

Jste předvolán(-a) za účelem provedení důkazu svědeckou výpovědí ve výše uvedené věci.

Váš občanský průkaz s tímto předvoláním předložte při jednání.

Poučení:

Podle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen "správní řád") každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek; musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet. V opačném případě se vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Svědek nesmí být vyslýchán:

  • - o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovávat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušný orgánem zproštěn (§ 55 odst. 2 SŘ)
  • - jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn (§ 55 odst. 3 SŘ)

Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

Podle ust. § 59 SŘ je předvolávaný povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze závažných důvodu učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením

Nahrávám...
Nahrávám...