dnes je 20.6.2024

Input:

Pravidla pro cestovní náhrady tuzemských cest

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.6 Pravidla pro cestovní náhrady tuzemských cest

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při tuzemských pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s těmito Pravidly pro poskytování cestovních náhrad.

I.

Výklad pojmů

Pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad uvolněných členů zastupitelstva se rozumí sídlo obecního (městského) úřadu [alternativně lze i místo jejich trvalého pobytu], pokud není určeno místo nástupu a místo ukončení pracovní cesty v cestovním příkaze jiné.

[Pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad neuvolněných členů zastupitelstva se rozumí místo jejich trvalého pobytu, pokud není cestovním příkazem určeno místo nástupu a místo ukončení pracovní cesty jiné.]

Tuzemskou pracovní cestou se rozumí doba od nástupu člena zastupitelstva na cestu k plnění úkolů uložených mu orgány obce (města) do jiného místa na území České republiky, než je jeho obvyklé místo výkonu funkce (práce) - pravidelné pracoviště, včetně výkonu funkce (práce) v tomto místě, do doby návratu člena zastupitelstva z tohoto místa.

Za pracovní cestu pro účely náhrady cestovních výdajů se nepovažuje cesta členů zastupitelstva z obvyklého místa výkonu funkce (práce) – pravidelného pracoviště na zasedání zastupitelstva (rady) obce (města), na zasedání výborů zastupitelstva (a komisí rady) obce (města).

Komentář:

Obvyklé místo výkonu funkce (práce) – pravidelným pracovištěm je sídlo obecního (městského) úřadu [alternativně může zastupitelstvo stanovit, že pro účely cestovních náhrad se za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva považuje místo jeho trvalého pobytu, popř. odlišně pro uvolněné a neuvolněné zastupitele nebo individuálně jednotlivým členům zastupitelstva dle vzdálenosti místa jejich trvalého pobytu].

II.

Povolování pracovní cesty

O vyslání člena zastupitelstva na tuzemskou pracovní cestu rozhoduje starosta, v době jeho nepřítomnosti a v případě pracovní cesty starosty, zástupce starosty (resp. jím zmocněný člen zastupitelstva) před zahájením pracovní cesty. Starosta zároveň před nástupem člena zastupitelstva na pracovní cestu potvrdí dobu (datum a hodinu) a místo nástupu pracovní cesty, místo výkonu funkce (práce), účel pracovní cesty, způsob dopravy a ubytování v době trvání pracovní cesty a dobu (datum) a místo ukončení pracovní cesty a případně další podmínky pracovní cesty na příslušném "Cestovním příkaze".

Komentář:

V pravidlech může zastupitelstvo stanovit podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, a to zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování. Pokud ale zastupitelstvo tak neučiní, určuje tyto podmínky členům zastupitelstva obce písemně starosta před zahájením pracovní cesty.

III.

Náhrady při pracovní cestě

Členovi zastupitelstva vyslanému na tuzemskou pracovní cestu se poskytuje:

 1. náhrada prokázaných jízdních výdajů,
 2. náhrada prokázaných výdajů za ubytování,
 3. stravné,
 4. náhrada nutných vedlejších výdajů.

IV.

Náhrada prokázaných jízdních výdajů

Členovi zastupitelstva vyslanému na tuzemskou pracovní cestu přísluší náhrada prokázaných jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby.

Použije-li člen zastupitelstva se souhlasem osoby povolující pracovní cestu místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého obcí (městem), přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.

Při tuzemských pracovních cestách se přednostně používají silniční motorová vozidla obce (města). Použije-li člen zastupitelstva na žádost osoby povolující pracovní cestu silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého obcí (městem) a uzavřel-li před začátkem pracovní cesty "Dohodu o použití silničního motorového vozidla k pracovní cestě" (viz příloha Pravidel), přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty stanovená zákoníkem práce resp. prováděcím právním předpisem (platná vyhláška MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad).

Komentář

Od 1. 1. 2024 činí podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a podle vyhlášky č. 398/2023 Sb., sazba základní náhrady za 1 km jízdy u:

 1. jednostopého vozidla a tříkolky nejméně 1,50 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidelnejméně 5,60 Kč,
 3. osobní silniční motorové vozidlo s přívěsemnejméně 5,60 Kč + 15 %,
 4. nákladní automobily, autobusy a traktorynejméně 11,20 Kč (5,60x 2).

Stanovená sazba základní náhrady je pro zaměstnavatele, kterým je obec, respektive územní samosprávný celek závazná a nemůže ji sjednat nebo před pracovní cestou určit odchylně.

Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu se určí jako násobek ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty.

Cenu pohonné hmoty prokazuje člen zastupitelstva dokladem o nákupu, ze kterého je patrna souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li člen zastupitelstva cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem cen prokázaných členem zastupitelstva. Jestliže člen zastupitelstva hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty starostovi neprokáže, použije se pro určení výše náhrady průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená zákoníkem práce, resp. prováděcím právním předpisem.

Komentář

Od 1. 1. 2024 je výše průměrné ceny pohonné hmoty podle vyhlášky č. 398/2023 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví průměrná cena pohonných hmot:

 1. 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
 4. 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Spotřebu pohonných hmot silničního motorového vozidla vypočítá člen zastupitelstva z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je člen zastupitelstva povinen předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší členovi zastupitelstva náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se stejným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty se použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá člen zastupitelstva spotřebu pohonných hmot vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkaze uvedených. Výpočet o spotřebě pohonných hmot silničního vozidla doloží člen zastupitelstva kopií technického průkazu, ze kterého při výpočtu vycházel, a kterou připojí k vyúčtování uzavřené "Dohody o použití silničního motorového vozidla k pracovní cestě".

Náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v souladu s určenými podmínkami pracovní cesty přísluší členovi

Nahrávám...
Nahrávám...