dnes je 9.6.2023

Input:

Oznámení o zahájení řízení o žádosti a vyrozumění účastníka o konání ústního jednání nebo předvolání účastníka řízení k ústnímu jednání

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4 Oznámení o zahájení řízení o žádosti a vyrozumění účastníka o konání ústního jednání nebo předvolání účastníka řízení k ústnímu jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Oznámení o zahájení řízení o žádosti (§ 44, 47 SŘ) a

*) vyrozumění účastníka o konání ústního jednání podle § 49 odst. 1 SŘ

NEBO

*) předvolání účastníka řízení k ústnímu jednání podle § 59 SŘ

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Žadatel:  Další případný(-í) účastník(-ci) řízení: 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ z moci úřední ve věci ...........................................................

a

*) PŘEDVOLÁNÍ účastníka řízení k ústnímu jednání (je-li jeho účast nezbytná) podle § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)

*) VYROZUMĚNÍ účastníka řízení ústního jednání (není-li jeho účast nezbytná) podle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)

Sdělujeme Vám, že doručením žádosti p. .................. nar.. ...... trvale bytem .................. bylo dne .................... (dnem doručení) zahájeno řízení o žádosti ve věci ...........................................

Současně Vás tímto vyrozumíváme o nařízení ústního jednání v této věci, které se koná dne ....................... v ............ hodin v budově Městského úřadu ............, kancelář č. .............

S sebou přineste Váš občanský průkaz a toto předvolání.zahajuje

z moci úřední řízení ve věci ..............................................................................

Současně Vás tímto * předvoláváme k ústnímu jednání / * vyrozumíváme o nařízení ústního jednání v této věci, které se koná dne ....................... v ............ hodin v budově Městského úřadu ............, kancelář č. .............

S sebou přineste Váš občanský průkaz a toto předvolání.

Poučení:

*) VARIANTA 1 - Pokud účast účastníka u ústního jednání NENÍ nezbytná:

Pokud se k nařízenému ústnímu jednání bez předchozí omluvy či vážného důvodu nedostavíte, proběhne ústní jednání i bez Vaší přítomnosti.

*) VARIANTA 2 - Pokud účast účastníka u ústního jednání JE nezbytná:

Vaše účast na ústním jednání je nezbytná. aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Pokud se bez omluvy na toto předvolání ke správnímu orgánu nedostavíte, může Vám být podle ust. § 62 odst. 1 písm. a) SŘ uložena pořádková pokuta až do výše 50.000,-- Kč; případně může být podle ust. § 60 SŘ rozhodnuto o Vašem předvedení.

Jako účastník řízení máte v řízení zejména

PRÁVO:

  • pokud, prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 SŘ)

  • pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která

Nahrávám...
Nahrávám...