dnes je 23.6.2024

Input:

Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.5 Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení zde

Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj
Katastrální pracoviště Praha-východ

Ohlášení zpřesněného geometrického
a polohového určení pozemků

Ohlašovatelé:

Ing. Radek Stehlík, narozen dne 22. prosince 1972, trvale bytem U pivovaru 18/196, 276 99 Nové Dvory

a

JUDr. Jaroslav Jelínek, narozen dne 10. dubna 1956, trvale bytem U lesa 9/672, 276 99 Nové Dvory

Ohlašujeme, že v souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb., došlo ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků v katastrálním území Nové Dvory, parcelní číslo 66/3, 66/5 a 92 a pozemku zjednodušené evidence, parcelní číslo 228 s původem v pozemkovém katastru. Žádáme o zápis těchto skutečností do katastru nemovitostí v rozsahu, který je popsán v přiloženém souhlasném prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků.

V Nových Dvorech, dne 20. března 2022

...........................................
Ing. Radek Stehlík v. r.

V Nových Dvorech, dne 23. března 2022

...........................................
JUDr. Jaroslav Jelínek v. r.

Přílohy:

Souhlasné prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků ze dne 10. ledna 2022, jehož neoddělitelnou součástí je geometrický plán č. 211-52/2021, potvrzený katastrálním pracovištěm Praha-východ dne 20. prosince 2021.

Poznámka: Více na webu  cuzk.cz

Ohlášení zpřesněného geometrického
a polohového určení pozemků

Spisová značka

__________________
vyplní katastrální úřad

Ohlášení se podává:

Katastrálnímu úřadu pro __________________

Katastrální pracoviště __________________

Žádám (žádáme) o zápis zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků podle přiložených podkladů do katastru nemovitostí:

I. Údaje o pozemcích dotčených zpřesněním

Katastrální území: __________________

Tabulka


Pozemek   
KN/ZE   druh
číslování   
parcelní
číslo   
původní katastrální území   
            
            
            
            
            
            

Ohlašuji (ohlašujeme), že v souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb., došlo ke zpřesnění geometrického a polohového určení výše uvedených pozemků, a žádám (žádáme) o zápis těchto skutečností do katastru nemovitostí v rozsahu, který je popsán v přiloženém souhlasném prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků.

II. Údaje o ohlašovateli

Tabulka


příjmení nebo název   jméno   titul před   titul za   datum narození / IČO*)   
               
Ulice   č.p. /č.e.*)   č.orient.   část obce   
            
městská část (obvod)   obec   
      
PSČ   název pošty   e-mail, telefon   
         

III. Podpisy

V(e) ______________ dne ______________ podpis ______________

IV. Přílohy

Tabulka


■  Souhlasné prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků
ze dne ______________ jehož neoddělitelnou součástí je geometrický plán
č. ______________ potvrzený katastrálním úřadem dne ______________   

Při vyplňování formuláře postupujte takto:

Obecné pokyny

  1. Tento formulář slouží pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků různých vlastníků, NELZE jej použít pro ohlášení zpřesnění hranice mezi pozemky téhož vlastníka.
  2. Pole, která nevyplňujete, neproškrtávejte. U polí s
Nahrávám...
Nahrávám...