dnes je 27.5.2024

Input:

Odměňování členů výborů zastupitelstva obce a členů komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstva

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.2 Odměňování členů výborů zastupitelstva obce a členů komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstva

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

1. Odměňování za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce

V souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce (to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru, § 120) a členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119). Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce a ze své činnosti se výbor odpovídá zastupitelstvu obce.

Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce, kteří vykonávají funkci předsedy nebo člena výboru zastupitelstva (a to jak v případě výborů zřizovaných povinně podle zákona, tak i v případě výborů zřizovaných z vůle zastupitelstva), upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

V případě, že předseda nebo členové výboru zastupitelstva obce nejsou členy zastupitelstva obce, je rozhodování (o poskytnutí a výši) o peněžitých plněních (odměnách) poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. vyhrazeno zastupitelstvu obce.

2. Odměňování za výkon funkce členů komisí rady obce

V souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, přičemž komise je ze své činnosti odpovědna radě obce. V případě že je komisi svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c) zákona o obcích, je též výkonným orgánem a ze své činnosti ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku je odpovědna starostovi, přičemž předsedou takové komise může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti a na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce, kteří vykonávají funkci předsedy nebo člena komise rady, upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

V případě, že předseda nebo členové komise rady obce, případně zvláštního orgánu nejsou členy zastupitelstva obce, je rozhodování (o poskytnutí a výši) o peněžitých plněních (odměnách) poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů komisí dle

Nahrávám...
Nahrávám...