dnes je 13.4.2024

Input:

Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích, příloha 3

21.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.6.1.3 Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích, příloha 3

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Rámcový přehled údajů, které je obec povinna zveřejnit na elektronické úřední desce

Obec má povinnost zveřejnit souběžně na úřední desce i na elektronické úřední desce s rizikem sankce neplatnosti úkonu, pokud dojde k vyvěšení pouze na úřední desce:

  1. doručení veřejnou vyhláškou ve věci řešené podle správního řádu obcí samou podle § 25 odst. 2,

  2. pokud tak jiný speciální zákon výslovně stanoví.

Obec je dále povinna zveřejnit v elektronické podobě tyto údaje:

  1. důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

  2. popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

  3. místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, výslovné uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, tj. úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna správního orgánu, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,

  4. postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

  5. přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

  6. sazebník úhrad za poskytování informací,

  7. výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Obec zveřejní na své úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy zpravidla přímo u specifikace vlastní e-podatelny, ale i na elektronické úřední desce) informace potřebné k doručování podání správnímu orgánu. Je doporučeno i územním samosprávným celkům, aby tyto informace obsahovaly následující údaje, pro orgány

Nahrávám...
Nahrávám...