dnes je 13.7.2024

Input:

Maximální procenta příplatku za vedení a návrh zásad pro poskytování odměn ředitelů PO v resortu školství

20.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.0.6 Maximální procenta příplatku za vedení a návrh zásad pro poskytování odměn ředitelů PO v resortu školství

reed

Vzor ke stažení zde

Vzor
Příklad

Maximální procenta příplatku za vedení ředitelů
příspěvkových organizací v resortu školství

Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení (v Kč měsíčně) podle velikosti školy

I. ředitel (statutární orgán)    3 000 – 7 000       
II. zástupce ředitele    1 000 – 5 500    zastupuje ředitele v plném rozsahu   
III. zástupce ředitele    500 – 4 000    zastupuje ředitele omezeně   
IV. vedoucí zaměstnanec    500 – 3 000    má podřízené, řídí jejich práci   
V. zaměstnanec    300 – 1 500    kontroluje práci jiných   

Nový zákoník práce nastavuje strukturu
a popis jednotlivých stupňů řízení

Určeno v procentech

5 – 15 %

zaměstnanec, který je podle organizačního řádu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců, např. vedoucí učitel, vedoucí předmětové komise, vedoucí kuchařka, vedoucí odloučeného pracoviště atd.

5 – 30 % – I. stupeň řízení

vedoucí zaměstnanec, který řídí a kontroluje práci jiných podřízených zaměstnanců, např. zástupce ředitele, vedoucí provozu ŠJ, vedoucí vychovatel, vedoucí učitel odborného výcviku, školník s podřízenými zaměstnanci, vedoucí učitel na MŠ apod.

15 – 40 % – II. stupeň řízení

vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí podřízené zaměstnance v I. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec – statutární orgán, který nemá podřízené jiné vedoucí zaměstnance, např. ředitele školy, který nemá podřízené zaměstnance v I. stupni řízení, zástupce ředitele, který má podřízené vedoucí zaměstnance, jiný vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců apod.

20 – 50 % III. stupeň řízení

vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, např. ředitel školy, který má podřízené zaměstnance na 2. stupni řízení jiné vedoucí zaměstnance, vedoucí zaměstnanec – statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení.

30 – 60 % IV. stupeň řízení

vedoucí zaměstnanec – statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, např. ředitel velké školy se složitou organizační strukturou

(Poznámka: Uvedené příklady jsou jen jednou z mnoha možností. Uvedení konkrétního příkladu vedoucí funkce v jedné z úrovní řízení neznamená, že ji nemůže ředitel školy využít v rámci jiné úrovně.
Zákoník práce nestanoví u tohoto příplatku za vedení konkrétní označení stupně řízení. Svým charakterem však patří před první stupeň řízení, proto jsme jej předřadili jako nultý stupeň. Toto umístění odpovídá 5. úrovni řízení podle předchozí právní úpravy (viz výše).)

NÁVRH

Zásady pro poskytování odměn ředitelů PO
zřizovaných obcemi v resortu školství

Právní předpisy

Příklad

 • zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) § 134 odměny

 • směrnice Rady obce č. ..... Směrnice starosty obce č. ..... k platovým poměrům ředitelů PO zřizovaných obcí – oddíl VII

Úvod

Ředitelům škol a školských zařízení lze poskytovat odměny podle:

Příklad

 • zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) § 134  – za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel, resp. zřizovatel poskytnout zaměstnanci odměnu

 • směrnice Rady obce č. ... Směrnice starosty obce č. ..... k platovým poměrům ředitelů PO zřizovaných obcí – oddíl VII. odměny:

  1. odměna může být poskytnuta za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
  2. za mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol se považuje zejména:
   • úkol takto označený a zadaný zřizovatelem,

   • úkol přímo související s činností PO nebo z ní vyplývající, který svým charakterem překračuje rámec běžné činnosti,

   • úkol vzniklý z vlastní iniciativy ředitele, jehož splnění je pro organizaci, obec, kraj či region přínosem.

Odměny ředitelům škol a školských zařízení podle výše uvedeného lze poskytovat za kvalitní plnění manažerských a pedagogických úkolů při vedení školy nebo školského zařízení, za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, ve výši do stanoveného limitu max .............. tis. Kč za hodnocené období.

(Poznámka: Je třeba stanovit roční maximum výše odměn pro ředitele škol a školských zařízení, pamatovat na to, že ředitel školy si sám sobě odměnu stanovit nemůže, ačkoliv má mzdové prostředky a odměny zaměstnancům běžně vyplácí (např. 20 000, 30 000, 50 000 apod.).)

Článek I.

Rozdělení kritérií pro přidělení odměny (do 1/3 stanoveného limitu)

Kritéria: A – B

Příklad

 • oblast „řízení” – výsledky hospodaření za rok ve vztahu na schválený rozpočet PO, výsledky výchovy a vzdělávání za školní rok, výsledky hodnocení ČŠI v oblasti výchovy a vzdělávání, úroveň řízení školy a školského zařízení ředitelem, dodržování platných právních předpisů, pracovních postupů, metodických pokynů zřizovatele a usnesení rady a zastupitelstva (dále jen „směrnice”), výsledky šetření stížností, vyhledávání sponzorů, spolupráce se zřizovatelem

Kritéria: C

Příklad

 • oblast „kvalita” – vyúčtování finančních prostředků za předcházející rok, úroveň zpracování podkladových materiálů, správních rozhodnutí, výroční zprávy, hodnocení školy, výsledky kontrol, audity – výsledky

Kritéria: D – E

Příklad

 • oblast „prezentace” – realizované projekty s přihlédnutím k jejich finanční náročnosti a době realizace, projekty ESF, úspěšnost v grantech, úspěšná účast školy v mezinárodních soutěžích, organizace okresních, krajských a mezinárodních soutěží, úspěšné zastupování školy v soudních sporech, účast ředitele ve výběrových komisích nad rámec jeho povinností

Každá oblast je hodnocena zvlášť a výsledná odměna je součtem částek v jednotlivých částech základních kriterií uvedených v tabulce.

Za období leden–červen je hlavní ukazatel pro hodnocení v oblasti řízení výsledek hospodaření za předchozí rok a vyúčtování finančních prostředků za předchozí rok.

Za období červenec–prosinec je hlavní ukazatel pro hodnocení výsledky výchovy a vzdělávání za příslušný školní rok.

Výsledky hodnocení ČŠI v oblasti výchovy a vzdělávání.

Práce ředitele v oblasti koncepce oborového zaměření, koncepce výchovy ve školském zařízení.

Článek II.

Výslednou odměnu lze zvýšit až o 20 % (zaokrouhluje se na stovky nahoru):

Nahrávám...
Nahrávám...